Title: Sociálně psychologické aspekty neuroticismu u žáků mladšího školního věku
Other Titles: Social and psychological aspects of neuroticism among primary school pupils
Authors: Burgerová, Lucie
Advisor: Lovasová, Vladimíra
Referee: Miňhová, Jana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19894
Keywords: neuroticismus;extraverze;psychoticismus;dominance;přátelskost;závislost na sociální skupině
Keywords in different language: neuroticism;extraversion;psychoticism;dominance;friendliness;dependence on social group
Abstract: Diplomová práce se zabývá sociálně psychologickými aspekty neuroticismu u žáků mladšího školního věku. Je členěna do tří částí: teoretické, analytické a praktické. Teoretická část se zabývá pojmy osobnost, sociálně psychologické vlastnosti osobnosti, neuroticismus a děti mladšího školního věku. Analytická část uvádí několik přehledových studií, které se alespoň z části týkají tématu této práce, a východiska teoretické části. Praktická část uvádí popis sto sedmdesáti respondentů a postup výzkumu, který byl proveden ve třetích a pátých třídách základních škol. K výzkumu byly použity metody Projektivní obrázková technika a B-J.E.P.I. dotazník. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda existují vztahy mezi neuroticismem a sociálně psychologickými vlastnostmi, konkrétněji dominancí, přátelskostí, závislostí na sociální skupině, mírou extraverze a psychoticismu. Podle výsledků znázorněných v grafech relativních četností je možné usoudit, že existuje jistý vztah neuroticismu s každou zmíněnou vlastností.
Abstract in different language: This thesis deals with the social and psychological aspects of neuroticism among primary school pupils. It is divided into three parts: theoretical, analytical and practical. The theoretical part deals with the concepts of personality and social psychological personality traits, neuroticism and younger school age. The analytical part presents several studies, which are at least partly related to the topic of this work. The practical part describes one hundred and seventy respondents and the process of research, which was carried out in the third and the fifth grades of primary schools. Projective pictorial technique and B-J.E.P.I. questionnaire were used as research methods. The aim of the research was to determine whether there are relationships between neuroticism and social and psychological characteristics, specifically dominance, friendliness, dependence on social group, the level of extraversion and psychoticism. According to the results shown in the graphs of relative frequencies, it is possible to conclude that there is a certain relationship with neuroticism of each above mentioned properties.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Lucie Burgerova.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Burgerova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce392,19 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Burgerova - oponent.pdfPosudek oponenta práce392,07 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Burgerova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce126,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19894

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.