Title: Vliv stresu na duševní rovnováhu učitelů
Other Titles: The effect of stress on the mental balance of teachers
Authors: Prášková, Ivana
Advisor: Aišmanová, Alexandra
Referee: Holeček, Václav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19900
Keywords: stres;duševní rovnováha;osobnost učitele;učitelská profese;stres v profesi učitele
Keywords in different language: stress;poise;mental balanc;teacher personality;teaching profession;the profession of teacher stress
Abstract: Diplomová práce zkoumá, do jaké míry může úroveň stresu ovlivnit duševní rovnováhu učitelů. Teoretická část práce je zaměřena na vymezení pojmu stres jeho druhy, projevy, účinky a příčiny. Dále se zabývá duševní rovnováhou, osobností učitele, učitelskou profesí a stresem v profesi učitele. Praktická část práce se zaměřuje na učitele různých věkových kategorií, vyučujících na 2. stupni základních škol. Ke sběru dat byl využit standardizovaný dotazník obsahující celkem 96 otázek. Údaje získané z výzkumné sondy byly vyhodnoceny kvalitativně a kvantitativně. Pro přehlednost byly graficky znázorněny. Zjišťovaná osobní úroveň stresu u učitelů byla posuzována na základě věku respondentů a součtu všech bodů z jednotlivých kategorií. Z výsledků zkoumaných skupin vyšlo najevo, že větší míru stresu prožívají pedagogové spadající do věkově kategorie 50-65 let.
Abstract in different language: This thesis examines the level of stress which can affect the mental balance of teachers. The theoretical part is focused on the definition, the kinds of stress, its symptoms, effects and causes. It also deals with spiritual equilibrium, teacher's personality, teaching profession and the stress which affects the teaching profession. The practical part is aimed at teachers of different ages, which teach at second level of primary schools. A standardized questionnaire containing a total of 96 questions was used for data collection. The data obtained from the research are evaluated qualitatively and quantitatively. The presentation in graphs is used to clarify the issues. The investigated personal stress levels among teachers are discovered on the basis of age of the respondents and the sum of all points from each category. From the results of the studied groups, it is apparent that a greater degree of stress experienced by the teachers belongs to 50-65 years age group.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP- Bc. Ivana Praskova.pdfPlný text práce2,57 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Praskova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce325,32 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Praskova - oponent.pdfPosudek oponenta práce509,67 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Praskova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce112,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19900

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.