Název: Vztah pohybové inteligence ke školní úspěšnosti ze subjektivního i objektivního hlediska žáka 1. stupně základní školy
Další názvy: The Correlation between the Motor Inteligence and the School Achievement of a Primary School Pupil from the Subjective and Objective Point of View.
Autoři: Syrovátková, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Lovasová, Vladimíra
Oponent: Holeček, Václav
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19908
Klíčová slova: mladší školní věk;pohybová inteligence;školní úspěšnost;subjektivní hodnocení žáka;objektivní hodnocení žáka
Klíčová slova v dalším jazyce: school age;motor intelligence;school achievement;pupils' subjective evaluation;pupils' objective evaluation
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá vztahem pohybové inteligence ke školní úspěšnosti ze subjektivního i objektivního hlediska žáka prvního stupně základní školy. Práce je rozdělena na část teoretickou, část analytickou a část praktickou. V teoretické části je charakterizován mladší školní věk, školní úspěšnost a inteligence s podkapitolou inteligence pohybová. Analytická část předkládá čtyři přehledové studie zaměřené na stejné téma. Jedna z těchto studií je devítiletý výzkum. Praktická část je koncipována jako výzkum na žácích třetích a pátých ročníků základní školy v Plzni. Pohybová inteligence se měřila standardizovaným motorickým testem horních končetin. Subjektivní hledisko školní úspěšnosti se získalo prostřednictvím dotazníku sebepojetí školní úspěšnosti a objektivní hledisko představovaly známky na vysvědčení za poslední pololetí ze čtyř předmětů.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis explores the correlation between the motor Intelligence and the school achievement of a primary school pupil from the subjective and objective point of view. The thesis is divided into free parts: theoretical, analytical and practical. The ground included into the theoretical part is school age, school achievement and motor intelligence. The analytical part is an overview of four studies focused on the same topic as this thesis. One of these studies is 9-year intervention study. The practical part is conceived as research done on pupils in third and fifth grades in a primary school in Pilsen. The motor intelligence was measured by a standardized motor intelligence test of upper extremities. The subjective aspect of school success was obtained through a questionnaire focusing pupils' self-concept of their school success and objective viewpoint represented marks of four subjects on the school report.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Syrovatkova.pdfPlný text práce3,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Syrovatkova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce304,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Syrovatkova - oponent.pdfPosudek oponenta práce601,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Syrovatkova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce124,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19908

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.