Title: Vztah pohybové inteligence ke školní úspěšnosti ze subjektivního i objektivního hlediska žáka 1. stupně základní školy
Other Titles: The Correlation between the Motor Inteligence and the School Achievement of a Primary School Pupil from the Subjective and Objective Point of View.
Authors: Syrovátková, Barbora
Advisor: Lovasová, Vladimíra
Referee: Holeček, Václav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19908
Keywords: mladší školní věk;pohybová inteligence;školní úspěšnost;subjektivní hodnocení žáka;objektivní hodnocení žáka
Keywords in different language: school age;motor intelligence;school achievement;pupils' subjective evaluation;pupils' objective evaluation
Abstract: Diplomová práce se zabývá vztahem pohybové inteligence ke školní úspěšnosti ze subjektivního i objektivního hlediska žáka prvního stupně základní školy. Práce je rozdělena na část teoretickou, část analytickou a část praktickou. V teoretické části je charakterizován mladší školní věk, školní úspěšnost a inteligence s podkapitolou inteligence pohybová. Analytická část předkládá čtyři přehledové studie zaměřené na stejné téma. Jedna z těchto studií je devítiletý výzkum. Praktická část je koncipována jako výzkum na žácích třetích a pátých ročníků základní školy v Plzni. Pohybová inteligence se měřila standardizovaným motorickým testem horních končetin. Subjektivní hledisko školní úspěšnosti se získalo prostřednictvím dotazníku sebepojetí školní úspěšnosti a objektivní hledisko představovaly známky na vysvědčení za poslední pololetí ze čtyř předmětů.
Abstract in different language: This thesis explores the correlation between the motor Intelligence and the school achievement of a primary school pupil from the subjective and objective point of view. The thesis is divided into free parts: theoretical, analytical and practical. The ground included into the theoretical part is school age, school achievement and motor intelligence. The analytical part is an overview of four studies focused on the same topic as this thesis. One of these studies is 9-year intervention study. The practical part is conceived as research done on pupils in third and fifth grades in a primary school in Pilsen. The motor intelligence was measured by a standardized motor intelligence test of upper extremities. The subjective aspect of school success was obtained through a questionnaire focusing pupils' self-concept of their school success and objective viewpoint represented marks of four subjects on the school report.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Syrovatkova.pdfPlný text práce3,27 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Syrovatkova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce304,51 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Syrovatkova - oponent.pdfPosudek oponenta práce601,17 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Syrovatkova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce124,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19908

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.