Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLovasová, Vladimíra
dc.contributor.authorSyrovátková, Barbora
dc.contributor.refereeHoleček, Václav
dc.date.accepted2015-05-20
dc.date.accessioned2016-03-15T09:01:32Z-
dc.date.available2013-12-10cs
dc.date.available2016-03-15T09:01:32Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-14
dc.identifier60486
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19908
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá vztahem pohybové inteligence ke školní úspěšnosti ze subjektivního i objektivního hlediska žáka prvního stupně základní školy. Práce je rozdělena na část teoretickou, část analytickou a část praktickou. V teoretické části je charakterizován mladší školní věk, školní úspěšnost a inteligence s podkapitolou inteligence pohybová. Analytická část předkládá čtyři přehledové studie zaměřené na stejné téma. Jedna z těchto studií je devítiletý výzkum. Praktická část je koncipována jako výzkum na žácích třetích a pátých ročníků základní školy v Plzni. Pohybová inteligence se měřila standardizovaným motorickým testem horních končetin. Subjektivní hledisko školní úspěšnosti se získalo prostřednictvím dotazníku sebepojetí školní úspěšnosti a objektivní hledisko představovaly známky na vysvědčení za poslední pololetí ze čtyř předmětů.cs
dc.format79 s. (135 090 znaků), ix s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmladší školní věkcs
dc.subjectpohybová inteligencecs
dc.subjectškolní úspěšnostcs
dc.subjectsubjektivní hodnocení žákacs
dc.subjectobjektivní hodnocení žákacs
dc.titleVztah pohybové inteligence ke školní úspěšnosti ze subjektivního i objektivního hlediska žáka 1. stupně základní školycs
dc.title.alternativeThe Correlation between the Motor Inteligence and the School Achievement of a Primary School Pupil from the Subjective and Objective Point of View.en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis explores the correlation between the motor Intelligence and the school achievement of a primary school pupil from the subjective and objective point of view. The thesis is divided into free parts: theoretical, analytical and practical. The ground included into the theoretical part is school age, school achievement and motor intelligence. The analytical part is an overview of four studies focused on the same topic as this thesis. One of these studies is 9-year intervention study. The practical part is conceived as research done on pupils in third and fifth grades in a primary school in Pilsen. The motor intelligence was measured by a standardized motor intelligence test of upper extremities. The subjective aspect of school success was obtained through a questionnaire focusing pupils' self-concept of their school success and objective viewpoint represented marks of four subjects on the school report.en
dc.subject.translatedschool ageen
dc.subject.translatedmotor intelligenceen
dc.subject.translatedschool achievementen
dc.subject.translatedpupils' subjective evaluationen
dc.subject.translatedpupils' objective evaluationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Syrovatkova.pdfPlný text práce3,27 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Syrovatkova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce304,51 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Syrovatkova - oponent.pdfPosudek oponenta práce601,17 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Syrovatkova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce124,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19908

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.