Název: Poruchy příjmu potravy u žáků základní školy
Další názvy: Primary school pupils with eating disorders
Autoři: Řezníčková, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Novotná, Lenka
Oponent: Aišmanová, Alexandra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2000
Klíčová slova: poruchy příjmu potravy;mentální anorexie;mentální bulimie;strach z tloušťky;žáci základní školy;prevence;průzkumné šetření;případové studie
Klíčová slova v dalším jazyce: eating disorders;mental anorexia;mental bulimia;fear of obesity;students of primary schools;prevention;exploration;cases history
Abstrakt: Diplomová práce "Poruchy příjmu potravy u žáků základní školy" se v teoretické části zabývá především problematikou mentální anorexie a mentální bulimie se zaměřením na jejich epidemiologii, etiologii, symptomy, následky a léčbu. Poslední kapitola teoretické části je věnována prevenci PPP v rámci výchovy ke zdraví a volně tak odkazuje k části praktické. Praktická část se skládá z případových studií pacientek trpících mentální anorexií a bulimií a z průzkumného dotazníkového šetření mapující primární prevenci poruch příjmu potravy u žáků ZŠ. Cílem této práce je představit PPP jako aktuální problém dnešní společnosti, zjištění úrovně informovanosti žáků 8. a 9. tříd ZŠ v oblasti poruch příjmu potravy a sumarizování jejich postojů k vlastnímu tělu.
Abstrakt v dalším jazyce: In theoretical part the diploma thesis deals with problems of mental anorexia and bulimia aimed at epidemiology, etiology, symptoms, consequences and treatment. Last charter of a theoretical part is to contribute the prevention of eating disorders in health education and it refers to a practical part of diploma thesis. The practical part contents of the case study of patients with mental anorexia and bulimia and from questionnaires mapping basic prevention of eating disorders at basic schools. The goal of the thesis is to introduce eating disorders as a current problem for today´s society, to find out what is the level of information at primary schools if the students are well informed and to summarize their attitude to their own body.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Bc. Katerina Reznickova.pdfPlný text práce7,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Reznickova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce401,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Reznickova - oponent.pdfPosudek oponenta práce375,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Reznickova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce93,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2000

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.