Title: Institut veřejného užívání a jeho uplatnění v plzeňském centrálním obvodě
Other Titles: Legal Concept of Public Use and Its Application in the Central Pilsen Borough
Authors: Balounová, Jana
Advisor: Malast, Jan
Referee: Kuchynka, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20103
Keywords: veřejné užívání;všeobecně přístupné materiální statky;obecné veřejné užívání;zvláštní veřejné užívání;plzeňský centrální obvod;pozemní komunikace;voda;veřejné prostranství;statut města plzně
Keywords in different language: public use;generally avalaible material goods;general public use;special public use;central pilsen borough;roads;water;public areas;statute of the city of pilsen
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na analýzu pojmu veřejného užívání a na rozbor toho, jak veřejné užívání funguje v praxi. Cílem práce je provést souhrnné vymezení pojmu veřejného užívání a analyzovat, jak tento institut funguje v centrálním obvodu statutárního města Plzeň. Práce je rozdělena do tří částí. První část se zabývá vymezením pojmu veřejného užívání, jeho teorií, předmětem veřejného užívání a jeho subjekty. V druhé části je pozornost věnována druhům veřejného užívání, obecnému veřejnému užívání a zvláštnímu veřejnému užívání. Třetí část práce, praktická část, je zaměřena na to, jak funguje veřejné užívání v praxi, konkrétně v plzeňském centrálním obvodě. Tato část se mimo jiné zabývá úkony a postupem veřejné správy, povinnostmi žadatele o povolení zvláštního veřejného užívání či specifiky, jež pro plzeňský centrální obvod platí.
Abstract in different language: This diploma thesis focuses on the analysis of concept of public use and how public use works in practice. The objective of the thesis is to carry out comprehensive definition of legal concept of public use and to analyze how this legal concept works in central borough of Statutory City of Pilsen. The thesis is diveded into three parts. First part deals with the definition of public use, its theory, object of public use and with its subjects. In the second part the attention is paid to the types of public use, general public use and special public use. Third part of the thesis, practical part, focuses on how public use works is practice, specifically in the Central Pilsen Borough. This part deals, inter alia, with tasks and procedures of public administration, obligations of applicant for a permit of special public use or specifics which applies to Central Pilsen Borough.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Jana Balounova.pdfPlný text práce1,78 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Balounova ved..pdfPosudek vedoucího práce185,98 kBAdobe PDFView/Open
oponent-op. balounova.pdfPosudek oponenta práce275,56 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-balounova prot..pdfPrůběh obhajoby práce105,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20103

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.