Title: Vybrané otázky znaleckého zkoumání
Other Titles: Expert examination of selected issues
Authors: Rjabojová, Lubomíra
Advisor: Rybář, Miroslav
Referee: Vavera, František
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20118
Keywords: znalec;znalecký posudek;dokazování;důkaz;speciální metodiky znaleckého zkomání;důkazní prostředek;znalečné;znalecké zkoumání
Keywords in different language: expert;expert opinion;evidence in criminal proceedings;evidence;special methods of expertise;mean of proof;expert´s fee;expert examination
Abstract: Cílem diplomové práce je podat ucelený přehled v oblasti znaleckého zkoumání a seznámit čtenáře s problematikou vybraných otázek znaleckého zkoumání.Dílo se zabývá postavením znalce, jeho právy a povinnostmi, jmenováním, odpovědností a odměňováním. Obsahuje též kapitolu zaměřenou na znalecké posudky, která se zaobírá nejen historií, obsahem, hodnocením a vadami znaleckých posudků, ale také různými druhy posudků.Dále se práce zaměřuje na dokazování v trestním řízení obecně, zejména pak na jeho základní zásady, jelikož znalecký posudek nezastává v trestním řízení žádné privilegované postavení, je důkazem jako kterýkoliv jiný. Mezi ně patří zásada ústnosti, veřejnosti a bezprostřednosti, zásada presumpce neviny, zásada materiální pravdy, zásada vyhledávací, zásada přiměřenosti a zásada volného hodnocení důkazů.Dílo se také věnuje speciálním metodikám znaleckého zkoumání. Zabývá se především oborovými metodami znalecké analýzy. V současnost se znalecká činnost potýká s řadou kritických stanovisek, v práci byl zmíněn názor zesnulého ombudsmana Otakara Motejla nebo Prof. JUDr. Jana Musila. Právní norma upravující problematiku znalců je zastaralá. Momentálně prošel připomínkovým řízením Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky návrh zákona o znalcích, který by měl odstranit psaní nekvalitních posudků. Poslední kapitola této práce se také zabývá hlavními změnami výše zmíněného návrhu zákona oproti stávající úpravě. Text je pro větší přehlednost strukturován do kapitol a podkapitol. Základní metodou, kterou dílo využívá, je deskriptivní, komparativní metoda a metoda analýzy.
Abstract in different language: The target of this thesis is to make a complete summary in the branch of expertise and make readers familiar with the issue of it. The thesis deals with the position of an expert, their rights and duties, nomination, responsibility and evaluation.As well as this, it contains a chapter dealing with expert opinions, which occupies with not only history, contain, evaluation and defects of expert assessment, but as well with various types of them. Morever, the thesis deals with proving in trials in general, mainly with its basic principles, as an expert opinion does not play any priviledged role in trials, but it is the same proof as others. Among these we may find the principle of orality, public and immediacy, the priciple of presumption of innocence, the priciple of material truth, the principle searching, the principle of adequacy and the one of free evaluating of prooves. As well as this it deals with special methods of expertise, mainly professional methods of its analysis. Currently, expertise faces a lot of critical statements, opinions of dead ombudsman Otakar Motejl or Prof. JUDr. Jan Musil were mentioned in the thesis, too. As mentioned above, the legal standard of expert issue in old-fashioned. Recently, a draft of a law about experts has undergone a remarking process of Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, which should influence writing of poor-quality assessment. The last chapter of the thesis deals with the main changes of the above mentioned draft in comparison with the current form. Text is for greater clarity structured into chapters and subchapters. The basic method, which the work uses is descriptive, comparative method and analysis
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Rjabojova_vedouci_Musil.pdfPosudek vedoucího práce60,26 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Rjabojova_oponent_Vavera.pdfPosudek oponenta práce69,12 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Rjabojova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce65,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20118

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.