Název: Zánik trestní odpovědnosti
Další názvy: Extinction of criminal liability
Autoři: Zachariášová, Iva
Vedoucí práce/školitel: Stočesová, Simona
Oponent: Chmelík, Jan
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20150
Klíčová slova: zánik trestní odpovědnosti;zánik trestnosti;účinná lítost;promlčení;abolice;trestní odpovědnost právnických osob;zastavení trestního stíhání;trestní právo
Klíčová slova v dalším jazyce: extinction of criminal liability;effective repentance;limitation;abolition;corporate criminal liability;discontinuation of criminal prosecution;criminal law
Abstrakt: Jako téma své diplomové práce jsem si vybrala zánik trestní odpovědnosti. Ve své práci se zabývám nejen platnou právní úpravou, ale i drobným exkursem do historie jednotlivých institutů. Nejprve jsem se snažila vymezit základní pojmy týkající se dané problematiky a stručně charakterizovat důvody způsobující zánik trestní odpovědnosti. Následují kapitoly, které se zabývají jednotlivými okolnostmi způsobujícími zánik trestní odpovědnosti a jejich právní úpravou, s odkazem na judikaturu českých soudů. Následně jsem se věnovala procesním důsledkům vzniku a aplikace těchto institutů. Práce je ukončena stručnou komparací české (trestně)právní úpravy s právním řádem Slovenské republiky. Mým cílem bylo pokusit se o shrnutí této problematiky, tak aby byl dán ucelený a srozumitelný obraz o jednotlivých okolnostech způsobujících zánik trestní odpovědnosti a jejich aplikaci.
Abstrakt v dalším jazyce: For my thesis I chose the topic of extinction of criminal liability. In my thesis I deal with not only the applicable legislation, but also to small excursion into the history of the individual institutes. At first I tried to define the basic concepts related to the issue and briefly describe the reasons leading to the extinction of criminal liability. Followed by chapters dealing with different circumstances leading to the extinction of criminal liability and their legislation, with reference to decisions of the Czech courts. Then I attended to the procedural consequences of the emergence and application of these institutes. The thesis is concluded by comparison Czech (criminal) law with the law of the Slovak Republic. My purpose was to try to summarize this issue, so that has been given a complete and clear picture of the circumstances leading to the extinction of criminal liability and their application.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Zanik trestni odpovednosti.pdfPlný text práce691,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Zachariasova_vedouci_Stocesova.pdfPosudek vedoucího práce40,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Zachariasova_oponent_Chmelik.pdfPosudek oponenta práce85,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Zachariasova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce61,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/20150

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.