Title: Zjišťování a ověřování deformačních procesů u tvářených ocelí vybranými NDT metodami
Other Titles: Identification and validation of deformation processes in wrought steels selected NDT methods
Authors: Kotrba, Matěj
Advisor: Beneš, Petr
Referee: Kříž, Antonín
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20313
Keywords: vířivé proudy;stupeň deformace;tvrdost;velikost zrna;vnitřní deformace;elektrická vodivost
Keywords in different language: eddy currents;degree of deformation;hardness;grain size;internal deformation;electrical conductivity
Abstract: Tato práce se zabývá zkoušením tvářené oceli S235JR-C a hliníkové slitiny EN AW-1090 metodou vířivých proudů, kterou je možné ověřit stupeň deformace materiálu. V rešeršní části je pojednáno o teorii tváření, základních NDT metodách, o teorii vířivých proudů a jejich využití v praxi. V experimentální části jsou zpracovány výsledky měření. Měření tvrdosti dle Vickerse, výsledky vnitřní deformace pomocí simulace deformace, velikost zrna pomocí metalografického vyhodnocení a vířivými proudy určená elektrická vodivost a pohyb pracovního bodu v impedanční rovině.
Abstract in different language: This thesis deals with the testing of molded steel S235JR-C and aluminum alloy EN AW-1090 by eddy currents, which can verify the degree of the deformation of the material. The research part deals with the theory of forming, basic NDT methods, the theory of eddy currents and their use in practice. The experimental part presents the results of the measurement. Measurement of hardness according to Vickers, the results of the internal deformation by the simulation of deformation, grain size by metallographic evaluation and eddy currents determined electrical conductivity and the movement of the working point in the impedance plane.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Kotrba.pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni_Kotrba.tifPosudek vedoucího práce77,9 kBTIFFView/Open
oponent-OP_Kotrba.tifPosudek oponenta práce120,62 kBTIFFView/Open
obhajoba-Prubeh_Kotrba.tifPrůběh obhajoby práce52,16 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20313

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.