Title: Fyzioterapeutické postupy při supracondylické fraktuře humeru v dětském věku
Other Titles: Physiotherapeutic methods for supracondylar fraktures of the humerus at the children's age
Authors: Paldrychová, Kateřina
Advisor: Firýtová, Rita
Referee: Poková, Petra
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20441
Keywords: dětská traumatologie;dětské zlomeniny;supracondylická fraktura;rehabilitace u dětí;fyzioterapeutické postupy
Keywords in different language: pediatric traumatology;children's fractures;supracondylar fraktures;physiotherapy of children;physiotherapy methods
Abstract: Tato práce je zaměřena na možnosti fyzioterapeutické péče u dětských pacientů se supracondylickou frakturou humeru. Je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsem se zabývala specifickými znaky dětských zlomenin, charakteristikou supracondylické zlomeniny, její léčbou a fyzioterapeutickými postupy používaných u této diagnózy. Teoretická část obsahuje podkapitolu metody pozorování a testování. V praktické části jsou uvedeny dvě kazuistiky s popisem průběhu léčby, a použitými fyzioterapeutickými metodami. Ze sledování vyplynulo, že po 5 týdnech po odstranění SF došlo k plnému návratu kloubního rozsahu. Nebyl zjištěn významný rozdíl v průběhu léčebného procesu u pacientů, kteří absolvovali ambulantní péči a těmi, kteří cvičili sami doma.
Abstract in different language: This work is focused on the possibility of physiotherapy care for pediatric patients with supracondylar fractures of the humerus. It is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part I focused on the specific features of pediatric fractures, characteristic of the supracondylar fractures, its treatment and physiotherapeutic methods used for this diagnosis. The theoretical part contains the subchapter methods of observation and testing. The practical part are mentioned two case history describing the course of treatment and physiotherapy methods used. The observation showed that after 5 weeks after removal of SF was fully return joint range. There was no significant difference during the healing process for patients who received outpatient care and those who excercised it yourself at home.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Katerina_Paldrychova_BC.pdfPlný text práce2,01 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Paldrychova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce72,52 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Paldrychova - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce101,06 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Paldrychova.pdfPrůběh obhajoby práce94,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20441

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.