Title: Role sestry při péči o pacientku léčenou brachyterapií
Other Titles: Role of a nurse in the care of the Patients Treated brachytherapy
Authors: Rainkeová, Michaela
Advisor: Šípová, Simona
Referee: Nováková, Jaroslava
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20477
Keywords: onkologie;ženské pohlavní orgány;gynekologické nádory;ošetřovatelská péče;role sestry;brachyterapie;radioterapie;nežádoucí účinky;kazuistika;mapa ošetřovatelské péče
Keywords in different language: oncology;female genitals;gynecological tumors;nursing care;role of nurses;brachytherapy;radiotherapy;side effects;casuistry;nursing map
Abstract: V současné době gynekologické nádory představují závažný medicínský i společenskoekonomický problém. Gynekologické nádory jsou po nádorech prsu a střeva třetím nejčastějším nádorovým onemocněním u žen, zejména karcinom děložního těla a karcinom děložního hrdla. Každoročně na ně v ČR zemře 1500 až 2000 žen. V bakalářské práci se zabývám problematikou ošetřovatelské péče a rolí sestry v souvislosti s nežádoucími účinky pacientek léčených brachyteraapií. Teoretická část je věnována popsání onkologické léčby všeobecně, protože je nezbytně spojena s brachyterapeutickou léčbou. V dalších kapitolách se zabývám radioterapii, ženskými pohlavními orgány samotnou brachyterapeutickou léčbu a jejími nežádoucími účinky, se kterými se může sestra v onkologii setkat. Nezapomněla jsem se zaměřit také na psychologickou stránku takto nemocných žen a jejich potřeby jakožto onkologicky nemocných. V praktické části jsem se zaměřila na pacientky, které podstoupily tuto léčbu. Zpracovala jsem jednotlivé kazuistiky, jejich subjektivní pocity i objektivní zhodnocení ošetřovatelské péče. Výstupem bakalářské práce je vytvořený dokument, mapa ošetřovatelské péče pacienta u nežádoucích účinků brachyterapeutické léčby.
Abstract in different language: Currently, gynecologic tumors represent a serious medical and socioeconomic problem. Gynecologic tumors, after breast and colon tumors the third most common cancer in women, particularly cancer of the uterine body and cervix carcinoma. Every year in the Czech Republic they die 1500-2000 women.In the bachelor thesis deals with the issue of nursing care and the role of nurses in relation to adverse events in patients treated with brachyteraapií. The theoretical part is devoted to describing cancer therapy in general, because it is necessarily associated with brachytherapy treatment. In subsequent chapters deal with radiotherapy, female sexual organs alone brachytherapy treatment and its side effects with which nurses may encounter in oncology. I did not forget to also focus on the psychological aspects of such ill women and their needs as oncology patients. In the practical part I focused on patients who have undergone this treatment. I compiled the individual case histories, their subjective feelings and objective evaluation of nursing care. The output of the thesis is to create a document map of the nursing care of the patient with side effects brachytherapy treatment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rainkeova_Michaela.pdfPlný text práce3 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Rainkeova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce492,29 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Rainkeova_oponent.pdfPosudek oponenta práce431,54 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Rainkeova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce391,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20477

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.