Title: Vynucený transfer u dialyzovaných pacientů
Other Titles: Compelled transfer of the patients undergoing dialysis
Authors: Braumová, Petra
Advisor: Opatrná, Sylvie
Referee: Motáň, Jiří
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20485
Keywords: dialýza;hemodialýza;peritoneální dialýza;transplantace;kvalita života
Keywords in different language: dialysis;hemodialysis;peritoneal dialysi;transplantation;quality of life
Abstract: Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na kvalitu na kvalitu života dialyzovaných pacientů při změně léčebné metody. Určila jsem si základní výzkumné otázky a práci rozdělila na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsem podrobně popsala anatomii a fyziologii ledvin, léčbu při renálním selhání, transplantaci a dialýzu. Dále jsem se věnovala tématu kvality života a potřeby chronicky nemocných. V praktické části jsem se zaměřila na porovnání kvality života před a po vynuceném transferu dialyzační léčby. Jejich pocity a spokojenost s léčbou jsem zaznamenala prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů, při kterých jsem se snažila dávat otevřené otázky. Pro svoje šetření jsem si vybrala kvalitativní výzkum.
Abstract in different language: In my bachelor thesis, I focus on the quality of dialysis patients life during the change of treatment methods. I identified basic research questions. I divided my work into theoretical and practical parts. In the theoretical part, I describe in detail the anatomy and physiology of the kidney, a treatment for renal failure, a transplantation and a dialysis. I also focus on the issue of chronically ill patients quality of life and on their needs. In the practical part, I focus on the comparison of the quality of respondents life before and after the forced transfer of dialysis therapy. I tracked down their feelings and satisfaction with their treatment through semi-structured interviews. In those interviews I tried to ask openended quastions. For my investigation I chose qualitative research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BPPB.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Braumova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce711,22 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Braumova_oponent.pdfPosudek oponenta práce475,34 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Braumova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce383,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20485

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.