Title: Úloha a informovanost všeobecných sester o problematice přístrojových měření v hemodialyzační léčbě
Other Titles: The role and knowledges of nurses about the instrument measurements in hemodialysis therapy
Authors: Dynybylová, Zlata
Advisor: Čagánková, Eliška
Referee: Hošková, Markéta
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20492
Keywords: arteriovenózní zkrat;stav hydratace;dialyzační dávka;krevní objem;recirkulace;hemodialýza;ošetřovatelská péče;edukace.
Keywords in different language: arteriovenous fistula;hydratation state;dialysis dose;blood volume;recirculation;hemodialysis;nursing care;education.
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na souhrn poznatků všeobecných sester pracujících v hemodialyzačních centrech státního a soukromého resortu zdravotnictví a to v oblasti pomocných přístrojových měření při hemodialyzační terapii. Na základě teoretických poznatků, shrnutých v první části práce, bylo provedeno dotazníkové šetření v závěru umožňující porovnání všeobecného povědomí sester o problematice měření a sledování krevního objemu, dialyzační dávky, stavu hydratace a arteriovenózního zkratu pacienta. To vše v porovnání mezi všeobecnými sestrami pracujícími na státních a soukromých dialyzačních jednotkách. Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, že správnost odpovědí všeobecných sester v komplexním přehledu měřicích metod při dialýze činí 71 %. Rozdíl v informovanosti mezi sestrami pracujícími na státních a soukromých dialyzačních jednotkách nebyl výrazný. Na základě těchto zjištění byl pro sestry pracující na dialyzačních střediscích navržen stručný přehled vybraných měřicích metod pro hemodialyzační péči.
Abstract in different language: The bachelor thesis focuses on the summary of knowledges of nurses working in hemodialysis centers of public and private health sector, about auxiliary instrumental measurements during hemodialysis therapy. On the basis of theoretical konwledges, summarized in first part of the thesis, was carried out the survey, that in conclusion allows to compare general awareness about the issue of measuring and monitoring of patient's blood volume, dialysis dose, hydration state and arteriovenous fistula. All of this in a comparison between nurses working in public and private dialysis units. The results of survey showed, that the accuracy of the responses of nurses in a comprehensive overview of the measure methods in dialysis is 71 %. The difference in awareness between nurses working in public and private dialysis units was not significant. Based on its findings, the brief overview of selected measurement methods for hemodialysis treatment was designed for the nurses working in dialysis centers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP FINAL Dynybylova.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Dynybylova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce612,6 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Dynybylova_oponent.pdfPosudek oponenta práce421,31 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Dynybylova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce405,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20492

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.