Title: Dopomoc a záchrana u vybraných cvičebních tvarů v gymnastice na 1. stupni základní školy (videoprogram)
Other Titles: Helping and rescue selected in gymnastics exercises elements in the 1st primary school (videoprogram)
Authors: Vodňanská, Iva
Advisor: Kalistová, Petra
Referee: Benešová, Daniela
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2052
Keywords: dopomoc;záchrana;gymnastika;základní škola
Keywords in different language: helping;rescue;gymnastics;primary school
Abstract: Záměrem je, aby vzniklý videoprogram zjednodušil práci učitelům tělesné výchovy a umožnil žákům snadnější provedení vybraných cvičebních tvarů poskytnutím vhodné dopomoci učitelem. Videoprogram by měl také učitelům poskytnout informace o bezpečnosti a záchraně při gymnastických cvičeních. Cvičební tvary byly vybírány s ohledem na věkovou kategorii dětí na 1. stupni základní školy. Program by mohl najít uplatnění pro učitele nejen základních, ale i středních a vysokých škol, popřípadě jako metodický materiál pro cvičitele ve sportovních klubech a oddílech. Ve videoprogramu nalezneme ukázky vybraných cvičebních tvarů pro 1. stupeň základní školy a nich předvedenou techniku provádění dopomoci a záchrany. Po spuštění DVD si můžeme vybrat z možností přehrání vše a nebo prohlížení jednotlivých kapitol. Pro úplnost je videoprogram doplněn i psanou formou dopomoci a záchrany. Doufám, že bude pro zájemce přehledný a dobře názorný k jejich využití. Byli bychom rádi, kdyby se práce stala metodickým materiálem a nebyla pouze archivována.
Abstract in different language: The aim of this work ? videoprogramme, is to simplify the work of teachers of P.E. and to enable pupils to perform chosen exercises easier, with a provided help of a teacher. This video programme should also provide information about safety and guidance when performing gymnastics exercises. Individual exercises were chosen with the regard of the age of pupils at primary school. This programme may be used not only at elementary schools, but also at secondary schools and universities alike. Possibly it can be used by trainers at sports clubs as methodology material. The videoprogramme shows different exercises for primary school pupils with provided/suggested technique of guidance and safety. After playing the DVD you can choose to "Play all" or just play individual "Chapters". For completness the DVD is accompanied with a written form of guidance and safety suggestions. I hope this DVD provides well-arraged, hans-on help for user to apply in their lessons. We would very much appreciate if the work became methodology material, and was not only put into archive.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace Vodnanska.pdfPlný text práce372,64 kBAdobe PDFView/Open
VODNANSKA VP.pdfPosudek vedoucího práce113,6 kBAdobe PDFView/Open
VODNANSKA OP.pdfPosudek oponenta práce115,33 kBAdobe PDFView/Open
VODNANSKA.pdfPrůběh obhajoby práce30,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2052

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.