Title: Ošetřovatelský proces u pacienta s diabetes mellitus v domácí péči
Other Titles: Nursing process of a patient with diabetes mellitus in home care
Authors: Hýsková, Hana
Advisor: Loudová, Soňa
Referee: Freiová, Romana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20525
Keywords: diabetes mellitus;domácí péče;ošetřovatelský proces;ošetřovatelská péče
Keywords in different language: diabetes mellitus;home care;nursing process;nursing care
Abstract: Tato bakalářská práce zkoumá aspekty ošetřovatelství pacientů v domácí péči s diagnózou diabetes mellitus. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabývám popisem podstaty onemocnění diabetes mellitus, teorií ošetřovatelského procesu, popisem vybraného ošetřovatelského modelu Marjory Gordon a charakteristikou domácí péče. V praktické části je popsán pomocí kazuistik a ošetřovatelského plánu ošetřovatelský proces o dvě vybrané klientky agentury domácí péče, které trpí onemocněním diabetes mellitus 2. typu.
Abstract in different language: This bachelor thesis examines aspects of nursing home care of patients with a diagnosis of diabetes mellitus. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with the summary of the diabetes mellitus, theories of nursing process, description of selected nursing Marjory Gordon and charasteristic essence of home care. The practical part of thesis is described by means of case studies and nursing care plan nursing process on two selected clients of home care agencies that suffer from diabetes mellitus type 2.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HYSKOVA.HANA.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hyskova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce388,47 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Hyskova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Hyskova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce377,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20525

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.