Title: Problematika ošetřovatelské péče o pacienty s akutní leukemií
Other Titles: The issue of nursing care about the patients with acute leukemia
Authors: Mašková, Monika
Advisor: Vodičková, Petra
Referee: Holoubková, Jana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20534
Keywords: akutní leukemie;edukační plán;kazuistika;krev;ošetřovatelská péče
Keywords in different language: acute leukemia;educational plan;case report;blood;nursing care
Abstract: Teoretická část práce čtenáře seznamuje s anatomií a fyziologií krve a zvláštní pozornost je věnována kostní dřeni. Následují charakteristiky leukemie a akutní leukemie. Rozsahem největší díl pak tvoří závěr teoretické části, který je věnován problematice ošetřovatelské péče o nemocného s akutní leukemií. Praktická část práce obsahuje kvalitativní výzkum zpracování dvou kazuistik a sestavení ošetřovatelských plánů u vybraných pacientů se stejnou diagnózou. Součástí ošetřovatelského plánu je zjištění ošetřovatelských problémů a zhodnocení celkového stavu nemocného dle Gordonové, stanovení ošetřovatelských diagnóz, určení cílů, ošetřovatelských intervencí směřujících k vyřešení problému a následné zhodnocení. Součástí ošetřovatelského plánu je i edukační plán, sestavený dle potřeb nemocného.
Abstract in different language: The theoretical part of the reader's work introduces anatomy and physiology of blood and significant part is focused on bone marrow. Characteristics of leukemia and acute leukemia then follow. The most extensive section is the conclusion of the theoretical part which copes with the issues of nursing care of patients with acute leukemia. The practical part of the work comprises qualitative research processing two casuistries and formulation of nursing plans concerning chosen patients with the same diagnosis. The nursing plan includes determining the nursing problems and evaluation of the patient's state according to Gordon, nursing diagnoses, specifying the aims, the nursing interventions aiming to solving the problems and subsequent evaluation. The educational plan, tailored to the needs of the patient, is included in the nursing plan as well.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Monika Maskova_2015.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Maskova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce486,81 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Maskova_oponent.pdfPosudek oponenta práce759,29 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Maskova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce397,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20534

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.