Title: Těhotenství jako možný limitující faktor pro práci na operačním sále
Other Titles: Pregnancy as a possible limiting factor for working at operating room
Authors: Morávková, Markéta
Advisor: Bednářová, Barbora
Referee: Bejvančická, Petra
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20535
Keywords: těhotenství;rizikové těhotenství;operační sál;pracovní neschopnost
Keywords in different language: pregnancy;risk pregnancy;operating room;incapacity for work
Abstract: Tato práce pojednává o tématu těhotenství jako možném limitujícím faktoru pro práci na operačním sále. První část je teoretická. Popisuje těhotenství, patologická a riziková těhotenství, režim v těhotenství. Dále se zmiňuje o psychologii v těhotenství. Zabývá se pracovně právní problematikou těhotných. Zaměřuje se na prostředí zdravotnického zařízení. Detailně se zaměřuje na možná rizika a ohrožení na operačním sále, kterým jsou těhotná i plod vystaveny. Druhá část je praktická. Jedná se o výzkum mezi lékaři gynekology. Zjišťuje jejich názory na práci na operačním sále v těhotenství, na rizika na operačním sále pro těhotnou i plod, jejich názor na legislativní stránku věci. Zjišťuje i jejich praktickou zkušenost se zaměstnankyněmi operačních sálů jako pacientkami. V druhé části výzkumu je zjišťováno od vedoucích pracovníků operačních sálů. kolik zaměstnankyň na operačním sále v těhotenství skutečně zůstává.
Abstract in different language: The thesis deals with pregnancy as a possible limiting factor for working at operating room. The first part is theoretical. It describes pregnancy, pathological and high-risk pregnancy, restrictions of pregnancy. Then, psychology in pregnancy is mentioned. Labor law issues in pregnancy are also discussed. It is focused on the environment of a heathcare facility. Possible risks and threats in the operating room that a pregnant woman and her fetus are exposed to are described in detail. The second part of the thesis is practical. It is a survey among doctors - gynecologists. Their opinions on the work in the operating room in pregnancy, on risks at an operating room for a pregnant woman and her fetus and on the legislative side of the issue were collected. Their practical experience with female employees in the operating room as patients was gathered. In the second part of the research, the operating room management chiefs were asked how many workers stay in the operating room after getting pregnant.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
moravkova BP.pdfPlný text práce493,66 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Moravkova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce464,05 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Moravkova_oponent.pdfPosudek oponenta práce396 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Moravkova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce388,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20535

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.