Title: Intimita a soukromí při poskytování ošetřovatelské péče
Other Titles: Intimacy and privacy during providing nursing care
Authors: Viltová, Petra
Advisor: Blovská, Kamila
Referee: Freiová, Romana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20556
Keywords: soukromí;intimita;ošetřovatelská péče;pacient;právo na soukromí
Keywords in different language: privacy;intimacy;nursing care;patient;right of privacy
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou respektování soukromí a intimity v průběhu poskytování ošetřovatelské péče. Teoretická část vymezuje pojem soukromí, charakterizuje lidské potřeby, mapuje právo na soukromí v legislativních pramenech a etických kodexech. Dále se zabývá výskytem pojmu soukromí v ošetřovatelských diagnózách a popisuje různé možnosti ochrany a zajištění soukromí a intimity pacienta v průběhu hospitalizace. Praktická část pomocí kvantitativního šetření dotazníkovou metodou zjišťuje postoje všeobecných sester k zachování soukromí a intimity pacienta ve Fakultní nemocnici v Plzni a v Rokycanské nemocnici a.s. Ze získaných výsledků je analyzováno, zda má délka odborné praxe respondentů vliv na jejich postoj k soukromí. Metodou skrytého pozorování je hodnoceno dodržování soukromí na překladovém zařízení centrálních operačních sálů ve Fakultní nemocnici.
Abstract in different language: This brief thesis deals with privacy and intimacy during nursing care. Theoretical part determines the term of privacy, defines human needs, reviews right to privacy in legislation and ethical code. This thesis is also dedicated to the privacy in nursing diagnoses and describes different opportunities of protection and ensuring of privacy and intimacy during hospitalization. Practical part detects with questionnaire nurseś feelings to keep privacy and intimacy of the patient in University hospital Plzeň and in hospital in Rokycany. It is analysed how the lenght of practise influence the feelings to privacy. By technique of hidden observation is analysed how the privacy is kept on transportation devise of central operation theatres in University hospital.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Viltova Petra - bakalarska prace.pdfPlný text práce586,9 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Viltova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce742,5 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Viltova_oponent.pdfPosudek oponenta práce807,11 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Viltova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce406,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20556

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.