Název: Návrh a realizace pohybových činností pro zdokonalení dovedností využitelných v netradičních sportovních hrách u dětí předškolního věku
Další názvy: Proposal and implementation of physical activities to improve skills for use in non-traditional sports games for preschool children
Autoři: Dvořáková, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Kolovská, Ilona
Oponent: Červenka, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2059
Klíčová slova: předškolní výchova;sport;pozemní hokej;házená;basketbal;softbal;přespolní běh;gymnastika;nohejbal;sport s handicapem
Klíčová slova v dalším jazyce: pre-school education;sport;field hockey;handball;basketball;softball;contry cross running;gymnastics;foot tennis;sport with handicap
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na děti v předškolním věku (5-6 let). Byly navrženy a zrealizovány pohybové činnosti pro zdokonalení dovedností využitelných v netradičních sportovních hrách. V teoretické části této bakalářské práce jsme se se?známili s charakteristikou tohoto specifického věkového období, s pohybovými doved?nostmi, organizačními formami, didakticko-organizační prací s dětmi a s jednotlivými sporty. Všechno zmíněné je potřeba znát k úspěšnému navržení a realizování podobných cvičebních jednotek. Pro tuto bakalářskou práci bylo zrealizováno osm cvi?čebních jednotek, které zahrnovaly sedm sportů. Jedna byla věnovaná handicapovaným sportovcům, kde bylo cílem ukázat dětem, že sport lze provozovat i za ztížených podmínek. Realizace proběhla v 54. mateřské škole v Plzni v období od 28. listopadu 2011 do 6. února 2012.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this dissertation deals with preschool age children (5 ? 6 years). There were physical activities designed and realize with the aim of improving skills which can be used in nontraditional sports games. In the first part of this dissertation we were introduced to the characteristics of this specific age period, to the motoric abilities, organizational forms, didactics and organizational work with children and individual sports. All above mentioned is necessary to understand in order to successfully design and organize similar exercise units. For the use of this dissertation eight exercise units were realized which contained seven different sport arts. One was focused on handicapped athletes. The aim was to prove to the children, that sport can be done even under difficult conditions. The realization took place in 55 kindergartens in Plzeň in the period between 28. November 2011 to 6. February 2012.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace-Dvorakova.pdfPlný text práce323,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DVORAKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce126,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DVORAKOVA OP.pdfPosudek oponenta práce126,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DVORAKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce40,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2059

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.