Název: Hodnocení vlivu environmentálních daní na podnikatelské subjekty v České republice
Další názvy: The Evaluation of the Impact of Environmental Taxes on Businesses in the Czech Republic
Autoři: Hruška, Zdeněk
Oponent: Macík, Karel
Mainzová, Eva
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20653
Klíčová slova: ekologická daňová reforma;environmentální daň;environmentální daňová kvóta;environmentální náklady;environmentální politika státu;znečištění životního prostředí
Klíčová slova v dalším jazyce: environmental costs;environmental pollution;environmental tax;environmental tax quota;environmental tax reform;state environmental policy
Abstrakt: Disertační práce se zabývá problematikou environmentálního zdanění a obsahuje nové poznatky jak v teoretické, tak v praktické rovině této oblasti. Problematika environmentálního zdanění je aktuálním tématem na celosvětové úrovni, proto je v práci nejprve provedeno teoretické vymezení stěžejních pojmů a souvislostí environmentálního zdanění zejména s environmentální politikou státu a s obecnou ekonomickou teorií se zaměřením na daňovou problematiku. V práci je identifikováno začlenění environmentálních daní v rámci ekonomických nástrojů environmentální politiky státu a je precizována definice pojmu environmentální daň, která působí jako jeden z nástrojů omezování negativní externality v podobě znečišťování životního prostředí. Zavádění environmentálních daní do daňové soustavy státu je obvykle několikaletý proces, přičemž v práci je navržen postup začlenění těchto daní do daňové soustavy státu. Při implementaci environmentálních daní do daňové soustavy by měly být respektovány základní principy environmentálního zdanění, které jsou v disertační práci formulovány. Vzhledem k celosvětovému významu nastolování udržitelného rozvoje, a s tím související implementace environmentálních daní do daňových soustav států je dále navržen ukazatel environmentální daňová kvóta umožňující mezinárodní komparaci v této oblasti. Pro kvantifikaci navrženého ukazatele je doporučeno vycházet z koncipované taxonomie environmentálních daní, což je rovněž předmětem výzkumu disertační práce. Disertační práce je specificky zaměřena na problematiku environmentálního zdanění v podmínkách České republiky, kdy je dokumentován historický vývoj a provedena predikce budoucího vývoje. Zároveň je pro případ České republiky verifikováno využití navrženého ukazatele environmentální daňové kvóty. V podmínkách České republiky je zkoumán dopad environmentálních daní na domácnosti a na podnikatelské subjekty. U podnikatelských subjektů v České republice je prováděn empirický výzkum vlivu zavedení environmentálních daní od roku 2008 a jsou navrženy ukazatele pro sledování tohoto vlivu u jednotlivých podniků. V této souvislosti je navržen referenční účtový rozvrh umožňující sledování environmentálních daní v rámci podnikového účetnictví a formulovány návrhy na eliminaci dopadu environmentálních daní na ekonomickou činnost podnikatelských subjektů.
Abstrakt v dalším jazyce: The dissertation deals with the issue of environmental taxation and contains new knowledge in both theoretical and practical terms in this area. The issue of environmental taxation is a currently most discussed topic at a global level, therefore the work focuses first on the theoretical definiton of key concepts and context of environmental taxation in particular with the state environmental policy and general economic theory with the focus on tax issues. The paper identifies the integration of environmental taxes in the context of economic instruments in the environmental policy and clearly defines the environmental tax, which acts as a tool to reduce negative externalities in the form of environmental pollution. The introduction of environmental taxes into the state tax system is usually a long-term process. One of the goals of this work is to suggest how to integrate these taxes into the state tax system more effectively. In the implementation of the environmental taxes into the tax system the fundamental principles of environmental taxation, which are formulated in the thesis, should be respected. Given the global importance of restoration of sustainable development and the related implementation of environmental taxes in the tax system of the state is also proposed an indicator of environmental tax quota, which allows international comparison in this area. To quantify the proposed indicator is recommended based on the taxonomy conceived environmental taxes, which is also the subject of the research. The dissertation is specifically focused on the issue of environmental taxation in the Czech Republic, which documents its historical development, and makes predictions. It also verifies the use of the proposed indicator for the Czech Republic. The work examines the impact of the environmental taxes on households and businesses in the region. For businesses in the Czech Republic is conducted empirical research compares the state in businesses before of the introduction of environmental taxes in 2008 and the impact of this taxes after its introducing. The paper proposes the indicators for monitoring of the impact on individual businesses. In this context, the reference chart of accounts was created to allow monitoring of the environmental taxes in corporate accounting. The paper proposes how to eliminate the impact of the environmental taxes on economic activities of business entities.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Disertacni_prace_Hruska.pdfPlný text práce5,7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Oponentsky posudek DisP Ing. Hrusky - doc. Mainzova.pdfPosudek vedoucího práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Oponentsky posudek Disp Ing. Hrusky - prof. Macik.pdfPosudek oponenta práce1,45 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Prubeh obhajoby DisP - Hruska Zdenek.pdfPrůběh obhajoby práce574,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/20653

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.