Název: Analýza přesilových her extraligových mužstev ledního hokeje v České republice ze sezóny 2010/2011
Další názvy: Analysis of power plays extraleague ice hockey teams in the Czech republic from season 2010/2011
Autoři: Zdrha, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Valach, Petr
Oponent: Charvát, Luboš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2066
Klíčová slova: lední hokej;přesilová hra
Klíčová slova v dalším jazyce: ice-hockey;power play
Abstrakt: Bakalářská práce obsahuje určení míry vlivu úspěšnosti přesilových her na celkový výsledek mužstva v sezóně, a zároveň zjištění zda některé ze základních rozestavení vede k vyšší úspěšnosti v této herní situaci. Míra závislosti přesilových her na celkové umístění a míra závislosti základního rozestavení na úspěšnost v přesilových hrách je vyjádřená výpočtem koeficientu r_s a dosazením výsledné hodnoty do intervalů pořadové korelace. Za výzkumný soubor bylo vybráno čtrnáct profesionálních mužstev nejvyšší soutěže ledního hokeje v České republice. Dále je zde obsaženo grafické znázornění dvaceti osmi různých variant zakončení přesilové hry z extraligové sezóny 2010-2011, které je možné využít v trenérské praxi. Práce poukazuje na důležitost zvládnutí přesilových her v ledním hokeji vzhledem k úspěchu mužstva v sezóně. Dosažené výsledky mohou být návodem pro trenéry ledního hokeje, jak zaměřit tréninkový proces na danou problematiku.
Abstrakt v dalším jazyce: The undergraduate thesis contains a determination of power play success influence on the team's overall result in a season and also the finding whether any of the basic formations lead to a greater success in this game situation. The dependency rate of power plays on overall standings and the dependency rate of the basic formation on power play success is expressed by calculation of the r_s coefficient and inserting the resulting values to the sequential interval correlation. Fourteen professional hockey teams from the top Czech hockey league were chosen as the research sample. Also included is a graphic representation of twenty-eight different variations of power play endings from the 2010-2011 Extraliga season, which can be used in coaching practice. This work highlights the importance of mastering power plays in ice-hockey in relation to team success in the season. The achieved results may offer guidance for ice-hockey coaches on how to focus the training process on the issue.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace Zdrha.pdfPlný text práce2,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ZDRHA VP.pdfPosudek vedoucího práce606,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ZDRHA OP.pdfPosudek oponenta práce684,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ZDRHA.pdfPrůběh obhajoby práce52,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2066

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.