Title: Analýza přesilových her extraligových mužstev ledního hokeje v České republice ze sezóny 2010/2011
Other Titles: Analysis of power plays extraleague ice hockey teams in the Czech republic from season 2010/2011
Authors: Zdrha, Lukáš
Advisor: Valach, Petr
Referee: Charvát, Luboš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2066
Keywords: lední hokej;přesilová hra
Keywords in different language: ice-hockey;power play
Abstract: Bakalářská práce obsahuje určení míry vlivu úspěšnosti přesilových her na celkový výsledek mužstva v sezóně, a zároveň zjištění zda některé ze základních rozestavení vede k vyšší úspěšnosti v této herní situaci. Míra závislosti přesilových her na celkové umístění a míra závislosti základního rozestavení na úspěšnost v přesilových hrách je vyjádřená výpočtem koeficientu r_s a dosazením výsledné hodnoty do intervalů pořadové korelace. Za výzkumný soubor bylo vybráno čtrnáct profesionálních mužstev nejvyšší soutěže ledního hokeje v České republice. Dále je zde obsaženo grafické znázornění dvaceti osmi různých variant zakončení přesilové hry z extraligové sezóny 2010-2011, které je možné využít v trenérské praxi. Práce poukazuje na důležitost zvládnutí přesilových her v ledním hokeji vzhledem k úspěchu mužstva v sezóně. Dosažené výsledky mohou být návodem pro trenéry ledního hokeje, jak zaměřit tréninkový proces na danou problematiku.
Abstract in different language: The undergraduate thesis contains a determination of power play success influence on the team's overall result in a season and also the finding whether any of the basic formations lead to a greater success in this game situation. The dependency rate of power plays on overall standings and the dependency rate of the basic formation on power play success is expressed by calculation of the r_s coefficient and inserting the resulting values to the sequential interval correlation. Fourteen professional hockey teams from the top Czech hockey league were chosen as the research sample. Also included is a graphic representation of twenty-eight different variations of power play endings from the 2010-2011 Extraliga season, which can be used in coaching practice. This work highlights the importance of mastering power plays in ice-hockey in relation to team success in the season. The achieved results may offer guidance for ice-hockey coaches on how to focus the training process on the issue.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace Zdrha.pdfPlný text práce2,09 MBAdobe PDFView/Open
ZDRHA VP.pdfPosudek vedoucího práce606,12 kBAdobe PDFView/Open
ZDRHA OP.pdfPosudek oponenta práce684,96 kBAdobe PDFView/Open
ZDRHA.pdfPrůběh obhajoby práce52,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2066

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.