Název: Validace interaktivních učebnic pro základní školy
Další názvy: Validation of interactive textbooks for secondary schools
Autoři: Simbartl, Petr
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20693
Klíčová slova: učebnice;interaktivní učebnice;digitální učebnice;zeměpis;geografie;základní škola;pedagogický experiment
Klíčová slova v dalším jazyce: textbooks;schoolbooks;interactive textbooks;digital textbooks;geography;grammar school;educational experiment
Abstrakt: Využívání digitálních technologií prostupuje mnoha obory a sektor vzdělávání není výjimkou. Cílem je zjistit vliv interaktivních učebnic na výuku. Tyto učebnice jsou často zpracované dle původních papírových předloh a jsou rozšířené o multimediální i interaktivní prvky. Některé učebnice disponují cvičeními a úkoly. Nejprve jsou sumarizovány aktuální poznatky o zkoumané oblasti. Před provedením experimentu jsme analyzovali textovou i netextovou část šesti učebnic zeměpisu pro 6. třídu ZŠ, z nichž jsou dvě interaktivní. Výsledky je možné mezi sebou porovnat a vybrat si vhodnou učebnici a zároveň můžeme hledat korelace s dalšími výsledky analýz. Pro naše zkoumání je důležité zjištění o netextových geografických informacích. Experiment probíhal na dvou ZŠ v Plzeňském kraji. K vyhodnocení bylo použito 136 vyplněných testů. Po skončení experimentu byly vedeny interview s vyučujícími. Provedlo se kvalitativní zpracování a na základě toho byl vytvořen dotazník s otázkami týkající se používání interaktivních učebnic. Metodou CAWI bylo získáno 78 vyplněných dotazníků od vyučujících na ZŠ. Aby byla získána data i z druhé strany, zeptali jsme se na názory metodou PAPI od rodičů žáků. Na základě všech informací jsou v práci sumarizovány výsledky, je navržena změna hodnocení netextových geografických informací, třídění digitálních učebnic a návrh obsahu digitální učebnice. Rovněž je zjištěn vliv interaktivních učebnic na vzdělávání žáků v 6. třídě na ZŠ.
Abstrakt v dalším jazyce: The use of digital technologies pervades many fields and the area of education is no case apart. The aim is to analyse the influence of interactive textbooks on teaching. These textbooks are often complied based on the original paper version and are extended by multimedia and interactive elements. Exercises and tasks can be found in some of the textbooks. First, current knowledge about the investigated area is summarized up. Prior proceeding with the experiment, six textbooks of geography for the 6th grade of grammar school were analysed from their textual and non-textual parts, two of the textbooks were interactive. The results can be compared with each other to choose a suitable textbook while looking for correlations with other analyses results. Finding of non-textual geographic information is important for the research. The experiment was carried out at two grammar schools in Pilsen region. 136 tests were filled in and used for evaluation. After finishing the experiment, interviews with teachers were conducted. Based on qualitative processing, a questionnaire was created asking about the use of interactive textbooks. Using CAWI method, there were 78 filled questionnaires from teachers at grammar schools. Using PAPI method, parents were asked about their opinions to gain data from the contrary side. Based on total information, the work summarized the results, proposed a change to evaluate non-textual geographic information, sorting digital textbooks and a proposal on content of a digital textbook. Further, there is finding of the influence of interactive textbooks on education of pupils in the 6th grade of grammar schools.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (KVD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
disertace-simbartl.pdfPlný text práce3,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-posudek Simbartl.pdfPosudek vedoucího práce744,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Posudek Simbartl PhD.pdfPosudek oponenta práce530,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-protokol Simbartl114.pdfPrůběh obhajoby práce276,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/20693

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.