Title: Zaniklé vesnice po roce 1945 - ves Kapličky (okr. Český Krumlov, kraj jihočeký)
Other Titles: Defunct villages after 1945 - a village Kapličky (District of Czech Krumlov, South Bohemian Region)
Authors: Kubištová, Markéta
Advisor: Vařeka, Pavel
Referee: Matoušek, Václav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20710
Keywords: zaniklá ves;archeologický výzkum;nedestruktivní metoda
Keywords in different language: defunct villages;archaeological research;non-destructive research
Abstract: Tématem této práce je nedestruktivní archeologický výzkum vsi Kapličky, zaniklé po roce 1945.Při nedestruktivním archeologickém výzkumu se práce zaměřovala na celkový stav zachování reliktů vsi a detailní dokumentaci vybraných usedlostí. V práci byly využity některé z nedestruktivních archeologických metod výzkumu (kombinace povrchový průzkum antropogenních reliéfních tvarů, geodeticko-topografický průzkum, vizuální průzkum, geobotanická indikace, povrchové sběry a detektor kovu) a to vše v komparaci s dalšími druhy pramenů, které pomohly určit půdorysnou strukturu vesnice. Využity byly jak písemné tak obrazové prameny, mapové podklady a letecké snímkování. Výsledky nedestruktivního archeologického výzkumu byly interpretovány v komparaci s některými druhy pramenů, které pomohly určit půdorysnou strukturu vesnice a dále byly sledovány procesy archeologizace (zánikové transformace) na příkladu nejlépe dochovaných usedlostí.Tato práce se snažila na základě všech dostupných pramenů poznat historii zaniklé novověké vesnice Kapličky po roce 1945 a zachytit tak průběh vývoje jejího osídlení od založení až po zánik. Na základě těchto pramenů se práce dále práce snažila vymezit sídelní strukturu vesnice.
Abstract in different language: This study is focused on non-destructive archaeological research of village called Kapličky, which was demolished in 1945.When non-destructive archaeological research work focused on the overall conservation status of the village's relics and detailed documentation of selected settlements. In this work were used some of the non-destructive archaeological research methods (the combination of surface survey of anthropogenic relief shapes, geodetic-topographical survey, visual survey, geobotanical indication, surface collections and use of the metal detectors), all in comparison with other types of sources that helped determine the structure layout of the village site. There were used both written and visual sources, maps and aerial photographs. This work sought from all available sources to know the history of modern extinct village chapels in 1945, capturing the course of development of settlements from inception to the demise. On the basis of these sources, the work further work sought to define the settlement structure of the village.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zanikle vesnice po roce 1945 - ves Kaplicky.pdfPlný text práce12,01 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Posudek-Vedouci prace.PDFPosudek vedoucího práce153,52 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Posudek-Oponent.PDFPosudek oponenta práce236,07 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce16,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20710

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.