Title: Soubor kreseb na literární téma
Other Titles: Set of drawings on a literary theme
Authors: Bošková, Radka
Advisor: Axmann, Mikoláš
Referee: Kotyza, Vladivoj
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20784
Keywords: zvířata v zajetí;hyperrealismus;vědecká ilustrace;lineární kresba;grafit;vztah člověka a zvířete;dekorace;absurdita;citace;domestikace.
Keywords in different language: animals in captivity;hyperrealism;scientific illustration;linear drawing;graphite;the relationship between humans and animal;decoration;absurdity;quotes;domestication.
Abstract: Má bakalářská práce se zabývá zvířaty chovanými v zajetí. Snažím se poukázat na negativní stránky ohledně zvířat držených v bytech. Proto jsem svou práci pojala sociálně kriticky někdy až ironicky. Utvořila jsem jakousi absurditu, kdy živý cítící tvor je degradován do role ozdoby. Zvíře v celé koncepci nakonec utváří jen malou součást kulturního kontextu. Vedle knih, nábytku a dokonce vedle dalších vyobrazení zvířat. Také jsem používala různé fragmenty jako citaci. Pokoušela jsem se ztvárnit reálnou absurditu situace a vnést do každé z kompozic nějaký významový prvek, který toto navozuje. Buďto použitím již zmíněných atributů nebo obrátit realisticky zpracovanou plochou význam, který vytváří otázku co je vlastně živé zvíře a co jen ztvárnění zvířete. Také jsem pracovala s poměrem mezi plochou provedenou realisticky a lineárním provedením. Lineární část jsem kreslila různými tvrdostmi tužek či mikrotužek. Šlo mi hlavně o iluzivní pocit prostoru ztenčováním a zlehčováním linky směrem od pozorovatele.
Abstract in different language: My bachelor thesis deals with animals kept in captivity. I'm trying to point to the negative aspects regarding animals kept in flats. That's why I conceived my work a socially critical evan sometimes ironically. I created a kind of absurdity when living sentient animal is demoted to the role of a decoration. Animal in the whole concept eventually represents only a small part of the cultural context. I tried to create a real absurdity of the situation and bring to each of the compositions an important element. I did it by using the mentioned attributes or I approached the importance of using realistically area. It creates a question: What is actually a living animal and what is the only representation of the animal. I also worked with the ratio between the area made realistic and linear design. I drew the linear part of different strength and hardness of the graphite. My goal was an illusionary sense of space. I did it by using thinning and disparagement lines away from the viewer.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace- Soubor kresem na literarni tema.pdfPlný text práce88,19 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-BOSKOVA.pdfPosudek vedoucího práce180,6 kBAdobe PDFView/Open
oponent-BOSKOVA.pdfPosudek oponenta práce102,36 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-BOSKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce107,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20784

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.