Title: Vlastnosti p--trigonometrických funkcí
Other Titles: Basic properties of the p-trigonometric functions
Authors: Kotrla, Lukáš
Advisor: Girg, Petr
Referee: Chhetri, Maya
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2084
Keywords: p-trigonometrické funkce;diferencovatelnost;spojitost;inverze mocninných řad;Bellovy polynomy
Keywords in different language: p-trigonometric functions;differentiability;continuity;the inversion of power series;Bell polynomials
Abstract: Bakalářská práce je věnována studiu vlastností p-trigonometrické funkce sin_p(x). Kapitoly věnované původní práci lze rozdělit do dvou částí. V první se zabýváme spojitostí n-té derivace funkce sin_p(x). Rozebereme zde několik případů závisejících na hodnotě parametru p a definičním oboru v proměnné x. V druhém případě se zaměříme na dva způsoby vyjádření funkce sin_p(x) jako mocninnou řadu. Jeden z nich je založen na použití Bellových polynomů a další využívá obecný vzorec pro inverzi řady odvozený z Cauchyho integrální formule. Nakonec uvádíme domněnku o konvergenci Taylorovy řady rozvíjející funkci sin_p. Vyřešení tohoto problému by podstatně zvýšilo rychlost numerických výpočtů obsahujících funkci sin_p(x).
Abstract in different language: This Bachelor thesis is devoted to study of properties of the function sin_p(x). It can be divided into two original research parts. The first part is devoted to study of the continuity of the n-th derivative of sin_p(x). We discuss several cases depending on the value of the parameter p and domains of interest in variable x. The second part focuses on a two ways we can express sin_p(x) in terms of power series. One way is to use Bell polynomials and the other is to use the general figure for the inverse series based on the Cauchy integral formula. Finally, we present a conjecture concerning the convergence of Taylor series representing sin_p(x). Solving this conjecture will significantly speed up numerical computations concerning sin_p(x) function.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Lukas_Kotrla.pdfPlný text práce349,47 kBAdobe PDFView/Open
PV_kotrla.pdfPosudek vedoucího práce73,07 kBAdobe PDFView/Open
PO_kotrla.pdfPosudek oponenta práce283,4 kBAdobe PDFView/Open
P_kotrla.pdfPrůběh obhajoby práce35,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2084

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.