Title: Síla identity
Other Titles: Power of Identity
Authors: Chaloupka, Miroslav
Advisor: Merta, Vladimír
Referee: Kodera, Radovan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20862
Keywords: fotografie;umění;identita;Já;podvědomí;vědomí;psychologie;individualita;myšlenka;transformace;paměť
Keywords in different language: photography;art;identity;Ego;subconscious;consciousness;psychology;individuality;thought;transformation;memory
Abstract: Svoji diplomovou práci jsem nazval Krajina identity. Proč jsem takový jaký jsem? Jakým způsobem mě formuje okolní prostředí a vlastní prožitky? Kde a v jaké podobě se ukládají informace o tom, jak se mám chovat? Kde se skrývá individualita? Identita je souborem vlastností a vnějších projevů, které charakterizují jedince a odlišují ho od ostatních. Znamená také uvědomění si sebe sama. Jedná se o neustálý proces, kdy význam některých prvků slábne a nové přibývají. Přesto v paměti podvědomí zůstávají, kdysi důležité a hybné, nyní již zapomenuté, ale pořád funkční - tedy s významným vlivem na chování člověka. Vydávám se po stopách své identity, hledám a zobrazuji nepochopené motivy jednání, bezvýznamné vzpomínky, zapomenuté příběhy. Moje práce si dává za cíl obnažit "ztracené" obrazy a pocity minulosti. Je založena na vyhledávání a zobrazení vnitřních prvků identity člověka, které se působením času mění a jejich deformací vzniká nová sféra působení - mění se i identita osbnosti, lépe řečeno, člověk se neustále vyvíjí a tato práce se zabývá popisem nebo scénováním nahodilých obrazů, které takové změny způsobují. Snažím se rozvíjet fakt, že fotografie nezobrazuje skutečnost, ale pouze fotografii. Vytvářím tak vlastní intimní svět bez pravidel, bez fyzikálních zákonů s jediným cílem převést svoji představu do obrazu. Poskládáním těchto obrazů vzniká celek, který snad vyjadřuje cíl, který jsem si dal na počátku práce.
Abstract in different language: I have titled my thesis work The Landscape of Identity. Why am I such as I am? In what way am I formed by my surrounding environment and my own personal experiences? Where is the information pertaining to how I should behave stored and how does it manifest itself? Where does individuality hide itself? Identity is a file of idiosyncrasies and external manifestations which characterise an individual and which distinguish them from others. It also includes self realisation. It consists if a continuous process whereby the significance of certain elements weaken only to be replaced by others in the ascendance. In spite of this they all remain in the subconscious once active and important, now forgotten but still functional and with a significant influence on the behaviour of the person in question. I set out to track my identity, seeking out and capturing, through imagery, unexpected patterns of behaviour, inconsequential memories, and forgotten stories. My work aims to uncover "lost" images and sensations of the past. It is founded upon the search for, and expression of internal elements of a person's identity which change over the course of time and this deformation gives rise to a new sphere of influence, even altering the identity of an individual, or in other words, a person is constantly subject to development and as part of this process there is a certain descriptive or expressive, but random imagery given forth caused by these changes. I try to foster the truth that photography does not capture reality but merely photography itself. In this way I create my own intimate world devoid of rules or physical laws with the sole aim of representing ideas in the form of pictures. In the gathering and assembly of these pictures a new whole comes into being which is an expression of the original aim set out at the beginning of this work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace M.Chaloupka.pdfPlný text práce12,37 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Chaloupka_ved.pdfPosudek vedoucího práce160,46 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Chaloupka_op.pdfPosudek oponenta práce146,54 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Chaloupka.pdfPrůběh obhajoby práce119 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20862

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.