Title: Šperk - objekt / objekt - šperk
Other Titles: Jewel - object / object - jewel
Authors: Gocová, Veronika
Advisor: Novák, Vratislav Karel
Vogel, Petr
Referee: Nepasická, Lucie
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20876
Keywords: šperky;objekt;Jan Santini-Aichel;tensegrity;Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého;Zelená hora;baroko
Keywords in different language: jewellery;object;Jan Santini-Aichel;tensegrity;Pilgrimage church of saint John of Nepomuk;Zelená hora;baroque
Abstract: Tato diplomová práce vychází z tvorby, uvažování a životní filosofie známého barokního architekta Jana Blažeje Santiniho - Aichela. Programem této práce je studie vzájemných vztahů mezi šperkem a objektem, rámovaná námětem geometrie a inspirovaná dílem tohoto významného architekta. Teoretická část diplomové práce se mimo shrnutí dosavadního díla autorky snaží i stručně zmapovat život a architektonické uvažování tohoto předního českého umělce. Z architektova díla je hlavní pozornost upínána k poutnímu kostelu sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou. Další témata, která se v práci objevují, jsou: konstrukční princip tensegrity a proměna uvažování o současném šperku odehrávající se ve druhé polovině 20. stol. Praktická část diplomové práce reaguje na proces tvorby a dílo Jana Blažeje Santiniho Aichela, konkrétně na zmiňovaný poutní kostel na Zelené hoře. Práce je s touto architektonickou památkou svázána svým tvaroslovím, které je inspirováno půdorysnými nákresy tohoto kostela, jeho architekturou a atmosférou, a také číselnou symbolikou odkazující k tomuto poutnímu místu. Při tvorbě je použit konstrukční princip tensegrity, který symbolicky propojuje moderní a barokní architekturu (současnost a minulost). Práce se skládá z prostorové instalace "Santiniho hvězda" na zrcadlové ploše, série pozlacených mosazných šperků a objektů, a série plastových broží. K práci jsou přidruženy i vizualizace a model prvotní rozpracované, ale nerealizované ideje "závěsné" instalace určené do zříceniny kaple sv. Jana Nepomuckého u obce Loreta na Klatovsku.
Abstract in different language: This dissertation is patterned on creation, thinking and life philosophy of famous baroque architect Jan Blažej Santini-Aichel. Programme of this thesis is study of mutual relations between jewel and object, framed by geometry theme and inspired by work of this important architect. Theoretic part of this dissertation besides summary of author's previous work makes an effort to briefly map life and architectonic thinking of this prominent Czech artist. Main attention is based on pilgrimage church of Saint John of Nepomuk on Zelená hora in Žďár nad Sázavou. Other themes of this thesis are construction principles of tensegrity and transformation of thinking about contemporary jewel in second half of twentieth century. Practical part of this thesis is reaction to creation process and work of Jan Blažej Santini - Aichel, specifically to mentioned church on Zelená hora. Thesis is bound with this architectonic monument by morphology, which is inspired by ground plan of this church, its architecture and atmosphere and also by numerical symbolism referring to this pilgrimage site. I have used construction principle of tensegrity, which symbolically connects modern and baroque architecture (present and past). Thesis consists of three-dimensional installation "Santini's star" on mirror area, series of gold plated brass jewels and objects and of series of plastic brooches. There are also attached visualizations and model of original unfinished and never realized idea of "suspension" installation intended for ruins of chapel of Saint John of Nepomuk near the Loreta village in Klatovy district.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VERONIKA GOCOVA_DP_SPERK-OBJEKT _OBJEKT - SPERK_SANTINI_2015.pdfPlný text práce10,1 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Gocova_ved.pdfPosudek vedoucího práce187,57 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Gocova_op.pdfPosudek oponenta práce272,5 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Gocova.pdfPrůběh obhajoby práce100,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20876

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.