Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNovák, Vratislav Karel
dc.contributor.advisorVogel, Petr
dc.contributor.authorGocová, Veronika
dc.contributor.refereeNepasická, Lucie
dc.date.accepted2015-06-15
dc.date.accessioned2016-03-15T09:39:44Z
dc.date.available2013-05-31cs
dc.date.available2016-03-15T09:39:44Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-30
dc.identifier57411
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/20876
dc.description.abstractTato diplomová práce vychází z tvorby, uvažování a životní filosofie známého barokního architekta Jana Blažeje Santiniho - Aichela. Programem této práce je studie vzájemných vztahů mezi šperkem a objektem, rámovaná námětem geometrie a inspirovaná dílem tohoto významného architekta. Teoretická část diplomové práce se mimo shrnutí dosavadního díla autorky snaží i stručně zmapovat život a architektonické uvažování tohoto předního českého umělce. Z architektova díla je hlavní pozornost upínána k poutnímu kostelu sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou. Další témata, která se v práci objevují, jsou: konstrukční princip tensegrity a proměna uvažování o současném šperku odehrávající se ve druhé polovině 20. stol. Praktická část diplomové práce reaguje na proces tvorby a dílo Jana Blažeje Santiniho Aichela, konkrétně na zmiňovaný poutní kostel na Zelené hoře. Práce je s touto architektonickou památkou svázána svým tvaroslovím, které je inspirováno půdorysnými nákresy tohoto kostela, jeho architekturou a atmosférou, a také číselnou symbolikou odkazující k tomuto poutnímu místu. Při tvorbě je použit konstrukční princip tensegrity, který symbolicky propojuje moderní a barokní architekturu (současnost a minulost). Práce se skládá z prostorové instalace "Santiniho hvězda" na zrcadlové ploše, série pozlacených mosazných šperků a objektů, a série plastových broží. K práci jsou přidruženy i vizualizace a model prvotní rozpracované, ale nerealizované ideje "závěsné" instalace určené do zříceniny kaple sv. Jana Nepomuckého u obce Loreta na Klatovsku.cs
dc.format70 s. (81 711 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectšperkycs
dc.subjectobjektcs
dc.subjectJan Santini-Aichelcs
dc.subjecttensegritycs
dc.subjectPoutní kostel sv. Jana Nepomuckéhocs
dc.subjectZelená horacs
dc.subjectbarokocs
dc.titleŠperk - objekt / objekt - šperkcs
dc.title.alternativeJewel - object / object - jewelen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgA.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnaracs
dc.thesis.degree-programDesigncs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis dissertation is patterned on creation, thinking and life philosophy of famous baroque architect Jan Blažej Santini-Aichel. Programme of this thesis is study of mutual relations between jewel and object, framed by geometry theme and inspired by work of this important architect. Theoretic part of this dissertation besides summary of author's previous work makes an effort to briefly map life and architectonic thinking of this prominent Czech artist. Main attention is based on pilgrimage church of Saint John of Nepomuk on Zelená hora in Žďár nad Sázavou. Other themes of this thesis are construction principles of tensegrity and transformation of thinking about contemporary jewel in second half of twentieth century. Practical part of this thesis is reaction to creation process and work of Jan Blažej Santini - Aichel, specifically to mentioned church on Zelená hora. Thesis is bound with this architectonic monument by morphology, which is inspired by ground plan of this church, its architecture and atmosphere and also by numerical symbolism referring to this pilgrimage site. I have used construction principle of tensegrity, which symbolically connects modern and baroque architecture (present and past). Thesis consists of three-dimensional installation "Santini's star" on mirror area, series of gold plated brass jewels and objects and of series of plastic brooches. There are also attached visualizations and model of original unfinished and never realized idea of "suspension" installation intended for ruins of chapel of Saint John of Nepomuk near the Loreta village in Klatovy district.en
dc.subject.translatedjewelleryen
dc.subject.translatedobjecten
dc.subject.translatedJan Santini-Aichelen
dc.subject.translatedtensegrityen
dc.subject.translatedPilgrimage church of saint John of Nepomuken
dc.subject.translatedZelená horaen
dc.subject.translatedbaroqueen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VERONIKA GOCOVA_DP_SPERK-OBJEKT _OBJEKT - SPERK_SANTINI_2015.pdfPlný text práce10,1 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Gocova_ved.pdfPosudek vedoucího práce187,57 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Gocova_op.pdfPosudek oponenta práce272,5 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Gocova.pdfPrůběh obhajoby práce100,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20876

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.