Title: Koncept moderního návrhu elektrotepelných zařízení se zaměřením na výkonovou část elektrických odporových pecí
Authors: Lucák, Jiří
Citation: Electroscope. 2016, č. 2.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2016/Cislo2_2016/r10c1c1.pdf
http://hdl.handle.net/11025/21015
ISSN: 1802-4564
Keywords: elektrický ohřev;elektrotepelná zařízení;elektrické odporové pece
Keywords in different language: electric heating;electro thermal equipment;electric resistance furnace
Abstract: Elektrický ohřev je proces, při kterém je potřebná tepelná energie k ohřevu získávána přeměnou z elektrické energie. Tento druh ohřevu má celou řadu výhod, jako jsou poměrně vysoká účinnost, nízká investiční náročnost, nízké náklady na údržbu, malé rozměry a tím i nároky na prostor, přesné řízení ohřívacího procesu a šetrnost k okolnímu prostředí. Toto vše hovoří pro jeho široké použití. Nevýhodou omezující jeho masivnější nasazení v nejrůznějších průmyslových aplikacích je však vysoká cena elektrické energie oproti jiným druhům energie. Proto je nutné hledat nová řešení ke snížení energetické náročnosti elektrického ohřevu a jeden ze způsobů vidím v řešení optimálního způsobu návrhu řízení výkonové části pece. V současné době se touto problematikou zabývá jen malý počet odborných článků. Tímto článkem poukazuji na skutečnost, že toto téma je v dnešní době důležité. V tomto příspěvku uvádím potřebné informace pro efektivní řešení návrhu moderního zařízení. Na základě studie této problematiky zde shrnuji poznatky potřebné pro návrh tohoto zařízení splňujícího potřebná kriteria na úsporný provoz. Článek také obsahuje příklady využití zmíněných poznatků v průmyslové praxi.
Abstract in different language: Electric heating is the process when the needed heat energy for heating is converting from the electrical energy. This type of heating has a number of advantages, such as relatively high efficiency, low investment costs, low maintenance cost, small size and thus space requirements, precise control of the heating process and environmentally friendly. All this speaks for its multitude use. However the limited disadvantage of its massive use in various industrial applications is the high price of electricity compared to other types of energy. Therefore it is necessary to look for new solutions to reduce the energy intensity of the electric heater and I see one of the ways in solving the optimal design process management of the furnace performance. Currently only a small number of technical articles deal with this issue. This article points out the fact that this topic is important today. In this paper I summarize the information needed for effective solutions for designing the modern equipment. Based on the study of this topic here I summarize the knowledge necessary for the design of this device meets the necessary criteria to economical operation. The article also contains examples of the use of these findings in industrial practice.
Rights: Copyright © 2015 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 2 (2016)
Číslo 2 (2016)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r10c1c1.pdfPlný text855,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/21015

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.