Title: Posouzení finančního zdraví vybraného podniku
Other Titles: Assessment of the financial health of the selected company
Authors: Hejdová, Venuše
Advisor: Mičudová, Kateřina
Referee: Macek, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/21022
Keywords: finanční analýza;horizontální analýza;vertikální analýza;poměrové ukazatele;bonitní a bankrotní modely;finanční situace firmy
Keywords in different language: financial analysis;horizontal analysis;vertical analysis;ratio indices;site and bankrupt models;financial situation in a company
Abstract: Předložená práce je zaměřená na finanční analýzu podniku Elektromechanika SOKO, s.r.o. Práce je rozdělená na dvě hlavní části. První část je teoretická, kde jsou stručně popsány metody a ukazatele užité v praktické části. V druhé části práce je krátce charakterizován podnik, poté jsou uvedeny konkrétní výsledky příslušných analýz, grafy a vyhodnocení výsledků podniku. V případě ukazatelů likvidity rentability je uvedeno také srovnání vypočtených hodnot s hodnotami v daném odvětví. V závěru práce je shrnuta celková finanční situace analyzovaného podniku.
Abstract in different language: The submitted thesis is focused on a financial analysis of Elektromechanika SOKO Ltd. The thesis is divided into two main parts. The first one is theoretical with the description of methods and indices used in the practical part; the second part deals with characterization of the company with specific results of given analyses, charts and evaluation of results. Concerning indices of profitability cash position, a comparison of calculated values with those in the specific branch are listed. The overall financial situation of the analyzed company is summarized at the end of the thesis.
Rights: Plný text práce není zpřístupněn.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
hejdo.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP352,24 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Posouzeni financniho zdravi vybraneho podniku - Hejdova.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
BP_hejdova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,15 MBAdobe PDFView/Open
BP_hejdova_OP.PDFPosudek oponenta práce473,66 kBAdobe PDFView/Open
BP_hejdova.PDFPrůběh obhajoby práce196,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/21022

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.