Název: Analýza paliativní péče v ČR a v Ugandě
Autoři: Nováková, Petra
Kroupová, Lenka
Citace zdrojového dokumentu: RATISLAVOVÁ, Kateřina ed. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VII.: sborník příspěvků 4.5. 2016. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, 2016.s. 29-32.ISBN 978-80-261-0617-3.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/online/FZS-Cesta_poznavani_VII.pdf
http://hdl.handle.net/11025/21038
ISBN: 978-80-261-0617-3
Klíčová slova: paliativní péče;HIV;AIDS;hospic;vzdělávání;financování
Klíčová slova v dalším jazyce: palliative care;HIV;AIDS;hospice;education;financing
Abstrakt: Téma je čerpáno z bakalářské práce, která se zabývá rozdílností poskytování paliativní péče o nemocné ve dvou diametrálně odlišných zemí světa, kterými jsou Česká republika a Uganda. Kvalitativní výzkumné šetření bylo realizováno 19. 12. 2015 metodou polostrukturovaného rozhovoru dvou respondentů, kteří poskytují odbornou paliativní péči v oboru všeobecná sestra. První respondent pracuje v neziskové organizaci Shalom for Uganda, který v této africké zemi poskytuje paliativní home care. Druhý respondent pracuje v lůžkovém zařízení v Hospici Sv. Lazara v Plzni. Pro rozhovor bylo připraveno celkem 30 obecných, otevřených otázek, které byly členěny do šesti částí. Před zahájením samotných rozhovorů byl proveden předvýzkum, na jehož základě došlo ke korekci tří výzkumných otázek a sedmi dílčích cílů, vzhledem k obsáhlosti tématu. Rozhovor byl zaměřen na výpovědi a fakta v poskytování paliativní péče ve vybraných zemích, kterým se autor snaží poukázat na danou problematiku. Získané výsledky budou publikovány na stránkách organizace „Shalom for Uganda“, které budou využity jako zdroj informací pro odbornou a laickou veřejnost.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VII. (2016)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VII. (2016)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Novakova.pdfPlný text76,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/21038

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.