Název: Finanční analýza konkrétního podniku
Další názvy: Financial analysis specific company
Autoři: Hrubá, Eliška
Vedoucí práce/školitel: Hrdý, Milan
Oponent: Mádlová, Lucie
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2107
Klíčová slova: finanční analýza;poměrové ukazatele;čistý pracovní kapitál;DuPontova analýza;Index IN01
Klíčová slova v dalším jazyce: financial analysis;ratio indicators;net working capital;DuPont analysis;Index IN01
Abstrakt: Tématem bakalářské práce je finanční analýza konkrétní společnosti, jejíž cílem bylo zjistit finanční situaci podniku. Práce byla rozdělena na dvě části, praktickou a teoretickou. V teoretické části jsou popsány nejzákladnější charakteristiky finanční analýzy, její metody, poměrové ukazatele a jejich využití pro komplexní zhodnocení podniku. V praktické části byla provedena finanční analýza na základě ročních účetních výkazů za čtyři po sobě jdoucí období. Pomocí horizontální a vertikální analýzy účetních výkazů, základních poměrových ukazatelů, bonitních a bankrotních modelů. V závěru práce je vyhodnocení výsledků finanční analýzy a některá doporučení pro zlepšení finanční situace.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of this bachelor thesis is in financial analysis specific company. The aim of this thesis is to evaluate the financial situation of the company. This thesis was divided in to two main parts - theoretical and practical. In the theoretical part is described the most basic characteristic of financial analysis, it's method, ratio indicators and their implements for complex evaluation of the company. In the practical part was implemented financial statements for four subsequent periods. On the basis of horizontal and vertical analysis of financial statements basic ratio indicators, value and bankruptcy models. In the conclusion of the thesis is an evaluation of results from financial analysis and some recommendations for improvement of development of financial situation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Plzen 2012Financni analyza konkretniho podniku ELIT.pdfPlný text práce1,63 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci BP Hruba.PDFPosudek vedoucího práce494,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent BP Hruba.PDFPosudek oponenta práce578,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba BP Hruba.PDFPrůběh obhajoby práce178,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2107

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.