Title: Problematika přístupu státu k financování masového a vrcholového sportu
Other Titles: The issue of mass and professional sport state financial funding
Authors: Laš, Marek
Advisor: Nový, Miloš
Referee: Mádlová, Lucie
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2111
Keywords: financování sportu;lední hokej;státní a soukromé výdaje
Keywords in different language: sport funding;ice-hockey;public and private spending
Abstract: Předložená práce je zaměřena na financování sportu z veřejných a soukromých prostředků. Vzhledem k obsáhlosti tématu je důraz kladen především na oblast financování ledního hokeje v České republice, ve kterém lze najít souvislosti s financováním v ostatních sportovních odvětvích. Práce se zabývá charakteristikou možných přístupů státu a soukromého sektoru k financování masového a vrcholového sportu, popisuje situaci v České republice a navrhuje možná řešení financování sportu prostřednictvím státních a soukromých výdajů. V bakalářské práci jsou použity materiály získané z Českého svazu ledního hokeje a několika profesionálních hokejových klubů. Navrhované změny ve financování ledního hokeje se týkají vytvoření jediné plně profesionální a farmářské poloprofesionální soutěže, rozmístění klubů pravidelně po celé České republice, zavedení platových stropů pro hráče, draftu mladých hráčů a jim poskytovaných dvoucestných smluv.
Abstract in different language: Bachelor´s thesis is focused on sport funding from public and private resources. Given the extensiveness of the topic, the main emphasis is put mostly on financing of ice-hockey in the Czech republic which overlaps to other sports as well. The thesis pursues the characteristics of possible attitutes of the public as well as private sector to financing of mass and professional sport, describes the situation in the Czech republic and suggests potential solutions to sport funding through public and private spending. Materials from Czech Ice Hockey Association and several professional ice-hockey clubs are used in this bachelor thesis. Suggested changes to the financing of ice-hockey include forming a single, fully professional league and a semi professional farm league, spreading ice-hockey clubs symmetrically throughout the Czech republic, implementation of salary ceilings, draft of young players and providing such players with two-way contracts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Marek_Las_K09B0084K.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
vedouci BP Las.PDFPosudek vedoucího práce638,56 kBAdobe PDFView/Open
oponent BP Las.PDFPosudek oponenta práce513,82 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba BP - Las.PDFPrůběh obhajoby práce181,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2111

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.