Název: Možnosti financování vlastního bydlení
Další názvy: The possibilities of financing own housing
Autoři: Křivanová, Anna
Vedoucí práce/školitel: Brejchová, Miloslava
Oponent: Dlouhý, Zdeněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2151
Klíčová slova: financování bydlení;hypoteční úvěr;stavební spoření;bankovní úvěry;nebankovní úvěry;státní úvěry;státní podpory pro financování bydlení
Klíčová slova v dalším jazyce: financing housing;mortgage;building saving;bank loans;non-bank loans;government loans;state aids for financing housing
Abstrakt: Předložená bakalářská práce je zaměřena na možnosti financování vlastního bydlení. Teoretická část práce je rozdělena do tří samostatných částí. První z nich popisuje postup financování bydlení pomocí hypotečního úvěru od samého začátku až do jeho konce. V této kapitole se čtenář dozví co je to hypoteční úvěr, kdo o něj může zažádat, na co a v jaké výši je poskytován a další základní pojmy jako je úroková sazba, způsoby čerpání a splácení či délka splatnosti. Druhá část se orientuje směrem stavebního spoření. Přes historii, definice a uzavření písemné smlouvy se dostaneme až k vlastnímu průběhu stavebního spoření. Stavební spoření se dělí na dvě fáze ? spořící a úvěrovou. Zajímavým bodem obou úseků jsou podpory státu při financování bydlení. Poslední částí teorie jsou další možnosti financováni vlastního bydlení ? nebankovní, bankovní a státní úvěry doplněné o speciální kombinace hypotečních úvěrů s jinými bankovními produkty. V praktické části jsou teoretické poznatky přeměněny do praxe. Srovnání nejvyužívanějších možností financování je dokládáno na modelových příkladech.
Abstrakt v dalším jazyce: Submitted bachelor thesis is focused on the possibilities of financing own housing. The theoretical part of thesis is divided into three separate parts. The first one describes the process of financing housing by using mortgage from the very beginning until its end. In this chapter, the reader learns what the mortgage is, who can apply for it, for what and in which amount it can be provided and other basic terms such as interest rate, drawing and repayment methods or length of maturity. The second part is oriented toward building savings. It is focused mainly on history, definitions and making the written contract to the own course of building savings. Building savings are divided into two phases ? saving and credit-granting. The interesting point of both of these sections is the state aid for financing housing. The last part of the theory shows the other possibilities of financing own housing ? non-bank, bank and state loans completed by a special combinations of mortgage and various bank products. In the practical part, there is the theoretical knowledge converted into practise. The comparison of the most common financing possibilities is performed by the model examples.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Finalni.pdfPlný text práce5,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krivanova pv.pdfPosudek vedoucího práce597,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krivanova po.pdfPosudek oponenta práce584,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krivanova.PDFPrůběh obhajoby práce211,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2151

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.