Název: Srovnání hospodářského vývoje ČR a SR po rozpadu ČSFR
Další názvy: The Comparison of the Economic Development of the CR and the SR after the Declay of the CSFR
Autoři: Lohrová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Mašátová, Vendula
Oponent: Kotková, Martina
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2153
Klíčová slova: HDP;nezaměstnanost;inflace;platební bilance;ČR;SR;reforma;hospodářská politika
Klíčová slova v dalším jazyce: GDP;unemployment;inflation;balance of payment;CR;SR;reform;economic policy
Abstrakt: Tato práce pojednává o hospodářském vývoji ČR a SR po jejich osamostatnění v roce 1993. Teoretická část se zabývá nositeli, nástroji a cíli hospodářské politiky a definicemi jednotlivých makroekonomických ukazatelů. Stěžejní část práce je věnována porovnání hospodářského vývoje ČR a SR, který je rozdělen do dvou období. Nejprve je zdokumentován vývoj od roku 1993 do roku 1999, na který navazuje vývoj v 21. století. K hodnocení vývoje jsou použity základní makroekonomické ukazatele: míra růstu reálného HDP, míra nezaměstnanosti a inflace a také saldo běžného účtu platební bilance k nominálnímu HDP, které jsou uvedeny v procentuálním vyjádření, a je tedy možné srovnávat ekonomický vývoj ČR s vývojem v SR. Závěrečná část je zaměřena na reformní činnost a její vliv na ekonomiku obou států. Důraz je kladen na první daňovou reformu v roce 1993 a dále na slovenské období reforem v letech 2002-2006 a české reformy veřejných financí.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with the economic development of the CR and the SR following their independence in 1993. The theoretical part focuses on the rightholders, instruments and objectives of economic policy, and the definitions of the individual macroeconomic indicators. The main part of the work is dedicated to the comparison of the economic development of the CR and the SR which is divided into two periods. In the first part, the development from 1993 to 1999 is documented and it is followed by the development in the 21st century. To evaluate the development, the following basic macroeconomic indicators are used: the growth rate of the real GDP, the unemployment rate, the inflation rate and the balance of the current account balance to the nominal GDP which are listed in the percentage and it is possible to compare the economic development of the CR with the developments in the SR. The final part is aimed at the reform and its impact on the economy of both countries. The emphasis is placed on the first tax reform in 1993, on the Slovak period of reforms in the years 2002-2006 and the Czech public finance reforms.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
LohrovaK.pdfPlný text práce1,53 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lohrova pv.pdfPosudek vedoucího práce528,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lohrova po.pdfPosudek oponenta práce463,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lohrova.PDFPrůběh obhajoby práce218,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2153

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.