Název: Životní pojištění jako jedna z cest zajištění sebe sama
Další názvy: Life instance as a way to insure ourselves
Autoři: Machová, Šárka
Vedoucí práce/školitel: Brejchová, Miloslava
Oponent: Mazán, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2155
Klíčová slova: životní pojištění;pojistné produkty;pojistné;výběr nejvhodnějšího pojistného produktu
Klíčová slova v dalším jazyce: life insurance;insurance products;fee amounts;selection of the most profitable insurance product
Abstrakt: Tématem bakalářské práce je představení životního pojištění jako jedné z cest zajištění sebe sama. V první části je popsán historický vývoj životního pojištění od minulosti až po současnost, na který navazují průzkumy a aktuality z této oblasti. Dále jsou v práci vysvětleny základní pojmy a náležitosti související s tímto typem pojištění. Ve druhé části bakalářské práce je provedena analýza vybraných produktů životního pojištění z pohledu výše poplatků u některých druhů pojistných rizik v České pojišťovně, v pojišťovně Kooperativa a Allianz. V analýze jsou prezentovány tři skupiny klientů lišící se věkem, pohlavím a zařazením do rizikových skupin. Následně je vybrán vhodný produkt životního pojištění pro konkrétní rodinu. V závěru je pak kompletně shrnuta a zhodnocena celá problematika.
Abstrakt v dalším jazyce: Theme of this bachelor work is introduction of life insurance as one option of self securing. First part describes historical development of life insurance from the past until the present. It is followed by researches and current news from this area. Next, this work explains basic terms, concepts, and essentials related to this type of insurance. The second part of the bachelor work consists of analysis of selected life insurance products. The analysis mainly compares the amounts of fees for certain kinds of insurable risks in Czech Insurance, Insurance Kooperativa, and Allianz. The analysis also represents three groups of clientele differing by age, sex, and risk group division. Then, the most profitable product is selected for specific needs of a family. Lastly, the whole issue is completely summarized and evaluated.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Machova 2012.pdfPlný text práce3,9 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Machova pv.pdfPosudek vedoucího práce496,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Machova po.pdfPosudek oponenta práce536,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Machova.PDFPrůběh obhajoby práce221,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2155

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.