Title: Životní pojištění jako jedna z cest zajištění sebe sama
Other Titles: Life instance as a way to insure ourselves
Authors: Machová, Šárka
Advisor: Brejchová, Miloslava
Referee: Mazán, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2155
Keywords: životní pojištění;pojistné produkty;pojistné;výběr nejvhodnějšího pojistného produktu
Keywords in different language: life insurance;insurance products;fee amounts;selection of the most profitable insurance product
Abstract: Tématem bakalářské práce je představení životního pojištění jako jedné z cest zajištění sebe sama. V první části je popsán historický vývoj životního pojištění od minulosti až po současnost, na který navazují průzkumy a aktuality z této oblasti. Dále jsou v práci vysvětleny základní pojmy a náležitosti související s tímto typem pojištění. Ve druhé části bakalářské práce je provedena analýza vybraných produktů životního pojištění z pohledu výše poplatků u některých druhů pojistných rizik v České pojišťovně, v pojišťovně Kooperativa a Allianz. V analýze jsou prezentovány tři skupiny klientů lišící se věkem, pohlavím a zařazením do rizikových skupin. Následně je vybrán vhodný produkt životního pojištění pro konkrétní rodinu. V závěru je pak kompletně shrnuta a zhodnocena celá problematika.
Abstract in different language: Theme of this bachelor work is introduction of life insurance as one option of self securing. First part describes historical development of life insurance from the past until the present. It is followed by researches and current news from this area. Next, this work explains basic terms, concepts, and essentials related to this type of insurance. The second part of the bachelor work consists of analysis of selected life insurance products. The analysis mainly compares the amounts of fees for certain kinds of insurable risks in Czech Insurance, Insurance Kooperativa, and Allianz. The analysis also represents three groups of clientele differing by age, sex, and risk group division. Then, the most profitable product is selected for specific needs of a family. Lastly, the whole issue is completely summarized and evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Machova 2012.pdfPlný text práce3,9 MBAdobe PDFView/Open
Machova pv.pdfPosudek vedoucího práce496,53 kBAdobe PDFView/Open
Machova po.pdfPosudek oponenta práce536,32 kBAdobe PDFView/Open
Machova.PDFPrůběh obhajoby práce221,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2155

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.