Title: Nemocenské dávky - komparace ve vybraných letech
Other Titles: Sickness benefits - comparison in selected years
Authors: Vorobljevová, Veronika
Advisor: Hejduková, Pavlína
Referee: Karlovec, Karel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2175
Keywords: nemocenské dávky;komparace;denní vyměřovací základ;redukční hranice;procentní sazba
Keywords in different language: sickness benefit;comparison;daily assessment rate;reduction border;percentage rate
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na porovnávání změn a na vyplácení výše dávek nemocenského pojištění ve vybraných letech, a to konkrétně od roku 2008 do roku 2011. První kapitola se zabývá sociální politikou, sociálním zabezpečením a úlohou v problematice nemocenských dávek, důraz je kladen zejména na kompetence ČSSZ. Druhá kapitola se zabývá základními aspekty nemocenského pojištění a popsáním kroků jak uplatňovat jednotlivé dávky. Třetí kapitola popisuje právní úpravu nemocenských dávek v roce 2011 a ve čtvrté kapitole se uvádějí změny právní úpravy nemocenských dávek v letech 2008 až 2011. Pátá kapitola se zabývá praktickou aplikací. Součástí šesté kapitoly je již komparace nemocenských dávek, a to prostřednictvím příkladů z předcházející kapitoly, včetně následného zhodnocení.
Abstract in different language: The Bachelor?s Thesis focuses on the comparison of changes, and on the payment of specific amounts of benefits of sickness insurance in selected years from 2008 to 2011. The first chapter deals with the social politics, social security, and the role in the field of sickness benefits, with the emphasis mainly on the competencies of CSSZ. The second chapter deals with the basic aspects of sickness insurance, and it describes the steps in the application for individual benefits. The third chapter describes the legislation related to sickness benefits in 2011, and the fourth chapter presents the legal changes in sickness benefits in 2008 - 2011. The fifth chapter deals with the practical application. The sixth chapter includes the comparison of sickness benefits based on the cases from previous chapters, and including the follow-up assessment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VorobljevovaVeronika.pdfPlný text práce5,94 MBAdobe PDFView/Open
Vorobljevova pv.pdfPosudek vedoucího práce610,3 kBAdobe PDFView/Open
Voroljebova po.pdfPosudek oponenta práce563,65 kBAdobe PDFView/Open
Voroljebova.PDFPrůběh obhajoby práce153,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2175

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.