Název: Vnitropodnikové směrnice upravující účetnictví v praxi konkrétního podniku
Další názvy: Internal directives on accounting practice in a particular company
Autoři: Pelikánová, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Singerová, Jitka
Oponent: Hejduková, Pavlína
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2188
Klíčová slova: vnitropodnikové směrnice;účetnictví;optimalizace systému
Klíčová slova v dalším jazyce: internal directive;accounting;system optimisation
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na aplikování teoretických poznatků z oblasti tvorby vnitropodnikových směrnic do praxe. Tvorba vnitřních předpisů je velmi často účetními jednotkami považována za nutnost, kterou ukládají právní předpisy a touto prací je možno poukázat na výhody plynoucí z dobře fungujícího systému interních směrnic. V první části jsou shrnuta teoretická východiska čerpaná z odborné literatury a legislativních předpisů. Navazující část obsahuje analýzu konkrétního zkoumaného podniku a jeho systém tvorby interních směrnic. Cílem této práce je zhodnocení vytvořených vnitropodnikových směrnic a systému jejich tvorby v účetní jednotce a návrh na optimalizaci tohoto systému, popřípadě na tvorbu nových interních předpisů, který byl proveden. Vzhledem ke zjištění, že konkrétní podnik přistupuje velmi kladně k tvorbě vnitropodnikových směrnic, je velmi pravděpodobné, že veškeré návrhy vytvořené v této práci využije a převede do praxe.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented work is focused on applying theoretical knowledge from the area of in-house directives into the practice. Creation of the internal rules is very often considered as the need for entities which impose legislation and through this thesis is possible to emphasise the benefits of a well-functioning system of internal directives. The first part of the thesis summarizes the theoretical bases of drawn from the literature and legislative provisions. The following part contains a specific analysis of the company and its system of internal directives. The aim of this work is evaluation of the in-house system of the directives and their creativity in the business unit and the proposal for the optimization of the system if applicable to the creation of new internal regulations that has been done. Considering the fact that a particular company has showed very positive attitude to the creation of in-house directives, it is highly probable that all the proposals suggested in this work be use and convert into the practice.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Marketa Pelikanova 2012.pdfPlný text práce481,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pelikanova pv.pdfPosudek vedoucího práce666,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pelikanova po.pdfPosudek oponenta práce634,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pelikanova.PDFPrůběh obhajoby práce242,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2188

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.