Title: Zdravý životní styl - tělesná aktivita
Other Titles: Healthy lifestyle - physical activity
Authors: Kubáňová, Linda
Advisor: Teslíková, Petra Elizabeth
Referee: Klepáč, Josef
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2213
Keywords: nadváha;obezita;prevence;stres;tělesná aktivita;výživa;zdraví;zdravý životní styl
Keywords in different language: overweight;obesity;prevention;stress;physical activity;nutrition;health;healthy lifestyle
Abstract: Tato práce se zabývá zdravým životním stylem se zaměřením zvláště na tělesnou aktivitu. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje pojmy týkající se zdraví a životního stylu. Dále faktorů, které ovlivňují zdraví člověka, zejména jde o výživu, pitný režim, spánek, kouření, stres, konzumaci alkoholu a užívání drog. Právě tyto faktory jsou velmi spojené a nejvíce ovlivnitelné lidským rozhodováním a chováním. Součástí teoretické části je také popis vlivu a významu tělesné aktivity v životě člověka, kde je poukázáno na pozitivní vliv pohybu v prevenci některých onemocnění.V praktické části jsou prezentovány výsledky realizovaného průzkumu, který byl proveden formou dotazování se zaměřením na výše uvedené téma a věnoval se zmapování zdravého životního stylu a tělesné aktivity u obyvatel města Holýšov a jeho blízkého okolí. Porovnání tělesné aktivity bylo hodnoceno z hlediska pohlaví. U každého jsme vypočetli hodnoty BMI a vzájemně jsme porovnali výsledky dalších faktorů ovlivňující celkový zdravotní stav a životní styl. Dále jsme zohlednili závislost nadváhy a obezity na pohlaví, věku a vzdělání.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with healthy lifestyle and is specially focused on physical activity. The work is divided into two parts, the theoretical part and the practical part.The theoretical part describes conception related to health and lifestyle, but also the factors that affect health, such as nutrition, drinking regime, sleep, smoking, stress, alcohol comsumption and drug abuse. These factors are related and they are also very influenceable by human decision-making and behaviour. The theoretical part also describes the influence and the importance of physical activity that plays a very important role in human?s life as it prevents from some diseases. The practical part includes the results of a survey that was carried out via questioning and was focused on the topic. People living in the area of Holýšov and its surroundings were asked questions about their lifestyles. Males and females were classified separately and the comparsion of physical activity depended on gender. Everyone had their body mass index checked and then we compared the results with factors affecting general health condition and lifestyle. Then we took into account how sex, age and education affects obesity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZZS - Telesna aktivita.pdfPlný text práce2,38 MBAdobe PDFView/Open
Kubanova - VP.jpgPosudek vedoucího práce353,94 kBJPEGThumbnail
View/Open
Kubanova - OP.jpgPosudek oponenta práce331,76 kBJPEGThumbnail
View/Open
Kubanova OBP.jpgPrůběh obhajoby práce324,05 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2213

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.