Název: Výskyt akutních psychóz v přednemocniční neodkladné péči
Další názvy: Occurrence of acute psychoses in pre-hospital emergency care
Autoři: Kacerovská, Martina
Vedoucí práce/školitel: Teslíková, Petra Elizabeth
Oponent: Racková, Sylva
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2227
Klíčová slova: psychóza;bludy;halucinace;iluze;schizofrenie;poruchy schizotypní;psychotický syndrom;pozitivní příznaky;negativní příznaky;zdravotnický záchranář;dopamin;antipsychotika
Klíčová slova v dalším jazyce: psychosis;delusions;hallucination;illusions;schizophrenia;schizotypal disorder;psychotic syndrome;positive symptoms;negative symptoms;paramedic;dopamine;antipsychotics
Abstrakt: Tato bakalářská práce za zabývá problematikou psychóz v přednemocniční neodkladné péči. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části je definován pojem psychóza, příčiny, vznik, průběh a léčba tohoto onemocnění. Podrobněji jsou rozebrány psychózy schizofrenního typu a psychózy vyvolané intoxikací psychoaktivními látkami. V praktické části jsou zpracována data týkající se výskytu psychóz schizofrenního typu a psychóz vyvolaných intoxikací psychoaktivními látkami v Plzeňském kraji v roce 2011. Dále tato část obsahuje vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření prováděného mezi zdravotnickými záchranáři Středočeského a Plzeňského kraje. Toto šetření bylo zaměřeno na připravenost zdravotnického záchranáře na kontakt s psychotickým pacientem a zjištění rizik, která psychotický pacient pro zdravotnického záchranáře představuje.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the problem of psychosis in prehospital emergency care. The thesis consists of two parts. The definition of psychosis, causes, emergence, course of disease and course of treatment are described in the theoretical part of my thesis. The detailed explanation of schyzophrenic-type psychosis and psychosis occuring through psychoactive substance-induced intoxication is provided here. In the practical part there are compiled facts and figures concerning the occurence of schyzophrenic-type psychosis as well as psychosis occuring through psychoactive substance-induced intoxication within the Central Bohemian and Pilsen Regions in 2011. Further on the evaluation of the questionnaire survey conducted among paramedics in the Central Bohemian and Pilsen Regions is included in this part. This questionnaire survey focused on preparedness of a pramedic dealing with a psychotic patient and identification of risks which a psychotic patient may pose to a paramedic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
KacerovskaMartina_BakalarskaPrace.pdfPlný text práce524,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kacerovska - VP.jpgPosudek vedoucího práce406,42 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Kacerovska - OP.zipPosudek oponenta práce606,06 kBZIPZobrazit/otevřít
Kacerovska OBP.jpgPrůběh obhajoby práce323,06 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2227

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.