Title: Apalický syndrom jako následek neposkytnutí laické první pomoci, či dlouhotrvající resuscitace
Other Titles: Apallic Syndrome as a Result of Failure to Provide General First Aid or Prolonged Resuscitation
Authors: Vovsová, Markéta
Advisor: Pfefferová, Eva
Referee: Pistulková, Alena
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2240
Keywords: vědomí;apalický syndrom;péče o pacienty s apalickým syndromem;kardiopulmonální resuscitace;Guidelines 2010
Keywords in different language: consciousness;apallic syndrome;care of patients with apallic syndrome;cardiopulmonary resuscitation;Guidelines 2010
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na apalický syndrom vzniklý následkem prolongované resuscitace. Teoretická část vytváří přehled o problematice apalického syndromu, péče o tyto pacienty a shrnuje hlavní změny v poskytování neodkladné kardiopulmonální resuscitace dle nových doporučení Evropské resuscitační rady z roku 2010. Ve výzkumné části jsou analyzovány výsledky dotazníkového šetření porovnávající vědomosti laické a odborné veřejnosti o apalickém syndromu a zjišťující znalosti postupů kardiopulmonální resuscitace dle Guidelines 2010.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on Apallic syndrome as a result of prolonged resuscitation. The theoretical part creates a summary of knowledge of the issue of Apallic syndrome, care for these patients and also creates an overview of main changes in provision of emergency cardiopulmonary resuscitation edited by the European Resuscitation Council in 2010. In the research part there is the analysis of questionnaire results which compares the knowledge of general and profesional public about the apallic syndrome and which detect knowledge of cardiopulmonary resuscitation according to the Guidelines the 2010th.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bc prace - Vovsova.pdfPlný text práce1,61 MBAdobe PDFView/Open
Vovsova - VP.jpgPosudek vedoucího práce285,81 kBJPEGThumbnail
View/Open
Vovsova - OP.jpgPosudek oponenta práce288 kBJPEGThumbnail
View/Open
Vovsova OBP.jpgPrůběh obhajoby práce325,62 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2240

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.