Název: Apalický syndrom jako následek neposkytnutí laické první pomoci, či dlouhotrvající resuscitace
Další názvy: Apallic Syndrome as a Result of Failure to Provide General First Aid or Prolonged Resuscitation
Autoři: Vovsová, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Pfefferová, Eva
Oponent: Pistulková, Alena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2240
Klíčová slova: vědomí;apalický syndrom;péče o pacienty s apalickým syndromem;kardiopulmonální resuscitace;Guidelines 2010
Klíčová slova v dalším jazyce: consciousness;apallic syndrome;care of patients with apallic syndrome;cardiopulmonary resuscitation;Guidelines 2010
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zaměřuje na apalický syndrom vzniklý následkem prolongované resuscitace. Teoretická část vytváří přehled o problematice apalického syndromu, péče o tyto pacienty a shrnuje hlavní změny v poskytování neodkladné kardiopulmonální resuscitace dle nových doporučení Evropské resuscitační rady z roku 2010. Ve výzkumné části jsou analyzovány výsledky dotazníkového šetření porovnávající vědomosti laické a odborné veřejnosti o apalickém syndromu a zjišťující znalosti postupů kardiopulmonální resuscitace dle Guidelines 2010.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on Apallic syndrome as a result of prolonged resuscitation. The theoretical part creates a summary of knowledge of the issue of Apallic syndrome, care for these patients and also creates an overview of main changes in provision of emergency cardiopulmonary resuscitation edited by the European Resuscitation Council in 2010. In the research part there is the analysis of questionnaire results which compares the knowledge of general and profesional public about the apallic syndrome and which detect knowledge of cardiopulmonary resuscitation according to the Guidelines the 2010th.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bc prace - Vovsova.pdfPlný text práce1,61 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vovsova - VP.jpgPosudek vedoucího práce285,81 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Vovsova - OP.jpgPosudek oponenta práce288 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Vovsova OBP.jpgPrůběh obhajoby práce325,62 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2240

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.