Title: Hudebně dramatizační a výtvarné činnosti s dětmi předškolního věku
Other Titles: Musical drama and art activities with early years
Authors: Fleissigová, Lenka
Citation: SLAVÍKOVÁ, Marie ed.; KRÁL, Jiří ed. Sborník příspěvků studentské vědecké konference: teorie a praxe hudební výchovy dětí předškolního a mladšího školního věku. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2016, s.1-23. ISBN 978-80-261-0677-7.
Issue Date: 2016
Publisher: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://kvd.zcu.cz/khk/index-2.html
http://hdl.handle.net/11025/22447
ISBN: 978-80-261-0677-7
Keywords: hudební výchova;dramatická výchova;výtvarná výchova;didaktické materiály;proţitkové učení;integrace předmětů;komunikace;smyslové vnímání;citové vnímání
Keywords in different language: music education;drama education;art education;didactic materials;experiential learning;integration of subjects;communication;sensory perception;emotional perception
Abstract: Příspěvek si klade za cíl poukázat metodu prožitkového učení, která rozvíjí u dětí smyslové, citové vnímání a také verbální či neverbální komunikaci. V této diplomové práci se snažím hledat souvztažnosti mezi hudbou a výtvarnou či dramatickou výchovou a jejich vzájemné ovlivňování, prolínání. Prakticky se práce zaměřuje na integraci předmětů a na metody učení hravou formou. Naznačuje možnosti vytvořeného výukového programu pro hudebně dramatické a výtvarné činnosti s prožitkovými aktivitami. Vytvořený program bude využitelný v mateřské škole, bude vycházet z cílů RVP PV. Návrhy aktivit budou prověřeny vlastní praxí autorky v mateřské škole.
Abstract in different language: Conference paper aims to point to the method of experiential learning which develops children´s sensory, emotional perception and verbal or nonverbal communication. In this analysis (creation of the thesis) there is an effort to look up relations between music, art and drama and their mutual influencing, blending. In the practical part the thesis focuses on the integration of subjects and methods of learning in a playful way. The thesis indicates the possibilities of created educational programme for musical dramatic and art education with the experiential activities. This created programme will be usable in kindergartens and will work on the RVP PV targets. Proposals of activities will be verified by author´s own professional experience.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:SVK 2016
SVK 2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fleissigova.pdfPlný text1,1 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22447

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.