Title: Středověký sakrální prostor a jeho symbolika: Středověké portály v českých zemích
Other Titles: Medieval sacred space and its symbolism: the medieval portals in the Czech lands
Authors: Stenzelová, Petra
Advisor: Hečková Petra, Mgr. Ph.D.
Referee: Neupauer Eduard, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22695
Keywords: portál;románská architektura;gotická architektura;sakrální architektura;české země;kostel sv. jakuba v jakubu-církvicích;kostel sv. prokopa v záboří nad labem;kostel sv. václava v hrusicích;kostel sv. linharta v cítově;kostel sv. havla v poříčí nad sázavou;kostel sv. prokopa v třebíči;porta coeli v předklášteří u tišnova;kostel nanebevzetí panny marie v polici nad metují;kostel panny marie sněžné v praze;zlatá brána katedrály sv. víta v praze;týnský chrám v praze;stará radnice v brně.
Keywords in different language: portal;roman architecture;gothic architecture;sacred architecture;czech lands;church of st. jakob in jakub církvice;church of st. prokop in záboří nad labem;church of st. wenceslas in hrusice;chuch of st. linhart in cítov;church of st. havel in poříčí nad sázavou;church of st. prokop in třebíč;porta coeli in předklášteří u tišnova;church of assumption of virgin mary in police nad metují;church of st. mary snowy in prague;golden gate of st. vitus cathedral in prague;the tyne cathedral in prague;old town hall in brno.
Abstract: Bakalářská práce se zabývá tématem středověkého portálu v českých zemích v době románské a gotické. V první části uvádím stručný vývoj portálové architektury v tomto období a posléze tyto proměny demonstruji na příkladu vybraných památek. Pro tento účel jsem zvolila 12 portálů z období od počátku 12. až do poloviny 16. století. Věnuji se analýze a deskripci jejich formální a ikonografické výzdoby a zmiňuji také jejich nejbližší analogie a současný stav. V závěrečné kapitole pak v krátkosti shrnuji všeobecné poznatky týkající se ikonografie portálů a jejich úlohy v organismu sakrální stavby.
Abstract in different language: Bachelor work deals with the topic of medieval portal in Czech country during roman and gothic times. In the first part, there is a brief development of portal architecture of this period and after that these changes are demonstrated on examples of selected particular sights. For this aim I chose 12 portals dated from the beginning of 12th century up to the half of 16th century. I deal with an analysis and describtion of their formal and iconographic decoration and I also mention their closest analogy and contemporary condition. In the last chapter I briefly summarise general knowledge in connection with iconography of portals and their task in the organism of sacral buildings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stenzelova BP.pdfPlný text práce2,27 MBAdobe PDFView/Open
stenzelova_heckova.pdfPosudek vedoucího práce588,86 kBAdobe PDFView/Open
stenzelova_neupauer.pdfPosudek oponenta práce307,51 kBAdobe PDFView/Open
STENZELOVA_P.pdfPrůběh obhajoby práce288,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22695

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.