Název: Mnichovská dohoda, její příčiny a důsledky
Další názvy: The Munich Agreement, its causes and consequenses
Autoři: Štolová, Blanka
Vedoucí práce/školitel: Budil Ivo, Prof. RNDr. Ph.D.,DSc.
Oponent: Jeřábek Martin, PhDr. Dipl. - Pol. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22697
Klíčová slova: mnichovská dohoda;edvard beneš;29.9.1938;adolf hitler;neville chamberlain;sudety;česko-německé vztahy;mnichovská kapitulace
Klíčová slova v dalším jazyce: the munich agreement;edvard beneš;29.9.1938;adolf hitler;neville chamberlain;sudetes;czech-german relations;munich surrender
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá historickými příčinami vedoucími k podpisu Mnichovské dohody dne 29. září 1938. Práce je rozdělena do tří částí. První část se snaží ukázat vývoj vztahů mezi Čechy a Němci od počátků německé kolonizace v Čechách až do roku 1938. Druhá část se zabývá konferencí v Mnichově, podpisem dohody a několika hodinami následujícími bezprostředně po konferenci. Třetí část pak ukazuje nejzávažnější důsledky, které vyplynuly z této události, a to nejen pro tehdejší Československou republiku, ale pro celou Evropu. Práce předkládá pohled současných historiků, ale také pohled na období mezi dvěma světovými válkami očima několika přímých účastníků. Je nejen kompilací, ale také kritickou rešerší současných i dobových děl mnoha autorů, nemá však hodnotící charakter.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor thesis deals with the historical causes leading to the signing of the Munich Agreement on September 29, 1938. The work is divided into three parts. The first one aims to point out the development of relationship between Czechs and Ger-mans from the beginnings of the German colonization in Bohemia until 1938. The se-cond part focuses on the conference held in Munich, signing of the agreement and seve-ral hours immediately following the conference. The third part shows the most serious consequences which resulted from this event, not only for the former Czechoslovakia but also for whole Europe. The work presents the current view of historians as well as the look at the period between the two world wars through the eyes of several direct participants. It is not just a compilation, but also the critical research of works of many present and contemporary authors, but it is not an evaluation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-HUM Mnichovska dohoda - jeji priciny a dusledky.pdfPlný text práce1,76 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
stolova_budil.pdfPosudek vedoucího práce428,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
stolova_jerabek.pdfPosudek oponenta práce1,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
STOLOVA_B.pdfPrůběh obhajoby práce544,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/22697

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.