Název: Elektrické stanice zvn a vvn
Další názvy: Electrical Substations EHV and VHV
Autoři: Tupý, Jan
Vedoucí práce/školitel: Mertlová Jiřina, Doc. Ing. CSc.
Oponent: Hejtmánková Pavla, Doc. Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22960
Klíčová slova: elektrická stanice;přenosová soustava;velmi vysoké napětí;elektrické schéma;vypínač;přípojnice;odbočky;zkratový proud
Klíčová slova v dalším jazyce: electrical substation;electric power transmission grid;very high voltage;circuit diagram;circuit breaker;connecting bus-bar;current dividers;short-circuit current
Abstrakt: Cílem diplomové práce je popis elektrických stanic zvlášť vysokého a velmi vysokého napětí provozovaných v elektrizační přenosové soustavě. V úvodní části práce se zabývám elektrizační soustavou ČR a dvěma jejími hlavními částmi, které sestávají z přenosové a distribuční soustavy. Následně se věnuji popisu funkce současné bezobslužné elektrické stanice a rozboru jednotlivých elementů. Tato část pojednává o řešení různých druhů používaných schémat a o vhodnosti volby u určitých typů rozvoden. V další části jsem se zaměřil na problematiku zkratových proudů a důležitost jejich výpočtu pro návrh a dimenzování elektrického zařízení. V závěrečné části mé práce jsem shrnul základní měřené veličiny, které je nezbytné sledovat a přenášet do řídícího dispečerského centra z důvodů spolehlivé funkce rozvodného zařízení a tím i celé přenosové soustavy.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis aims to describe electric substations, especially high and very high voltage substations operating in the electric power transmission grid. The first part of the thesis deals with the electrical grid of the CzechRepublic and its two major partsconsisting of the electric power transmission and distribution systems. Subsequently,the function of the current unattended electric substation as well as the analysis of the individual elements are described. This partconcerns solving different kinds of used diagrams and the appropriateness of the choice for certain types of distribution centres. The next part focuses on the issue of short-circuit currents and the importance of their calculation for the design and dimensioning of the electrical equipment. The final part of the thesis sums up the basic measured quantities which are necessary to monitor and transmit to the system control centre in order to make the functioning of the distribution facility - and thus the whole transmission grid - reliable.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Jan Tupy.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
066894_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce252,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
066894_oponent.pdfPosudek oponenta práce334,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
066894_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce308,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/22960

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.