Title: Optimalizace kamerové kontroly na automatizované lince
Other Titles: Optimization of Camera Inspection for Automatic Production Line
Authors: Patera, David
Advisor: Holota Radek, Ing. Ph.D.
Referee: Klán Karel
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23016
Keywords: strojové vidění;cognex;inteligentní kamera;in-sight vision systems;vizuální kontrola kvality;zpracování obrazu
Keywords in different language: machine vision;cognex;smart camera;in-sight vision systems;visual quality control;image proccesing
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá optimalizací vizuální kontroly na automatizované výrobní lince. První část práce je zaměřena na seznámení se s původním řešením vizuální kontroly. V následující části je výčet nedostatků systému, díky kterým vznikl poţadavek na optimalizaci vizuální kontroly. V další části jsou shrnuty klíčové vlastnosti, které by měl navrţený systém mít. Hlavní část se zaobírá popisem hardwaru a softwaru navrţeného systému. Poslední část práce se zabývá srovnáním implementovaného řešení s původním řešením.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with optimization of the visual inspection on the automated production line. The first part is focused on familiarization with the original solution of the visual inspection. In the following section is the list of shortcomings of the system, which created the demand to optimize the visual inspection. The next section summarizes the key features that the designed system should have. The main part deals with the hardware and the software of the designed system. The last part of the thesis is focused on the comparison of the implemented solution and the original solution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_David_Patera.PDFPlný text práce4,45 MBAdobe PDFView/Open
066955_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce366,82 kBAdobe PDFView/Open
066955_oponent.pdfPosudek oponenta práce429,25 kBAdobe PDFView/Open
066955_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce399,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23016

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.