Title: Řízení technologických a diagnostických procesů
Authors: Blechová, Šárka
Referee: Basl Josef, Prof. Ing. CSc.
Chromjaková Felicita, Prof. Ing. Ph.D.
Zýka František, Ing. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23030
Keywords: procesní řízení;řízení kvality;měření výkonnosti;metodika;akreditovaná zkušební laboratoř;malé a střední podniky;průmyslové inženýrství
Keywords in different language: process management;quality management;performance measurement;methodology;accredited testing laboratory;small and middle enterprise;industrial engineering
Abstract: Disertační práce se zabývá návrhem vhodného diagnostického systému pro řízení procesů v akreditovaných zkušebních laboratořích. Práce je rozdělena do několika částí. V úvodní části jsou shrnuty důležité oblasti teoretických východisek. Druhá část je věnovaná struktuře disertační práce, stanovení hypotéz, dále jsou zde popsány použité vědecké metody, které jsou následně použity pro vypracování disertační práce. Jádrem práce je navržení metodiky diagnostického systému pro měření výkonnosti v kontextu řízení kvality v malých a středních podnicích. Třetí část je věnovaná ověření metodiky na případové studii v reálném podniku. V závěrečné části disertační práce jsou shrnuty teoretické a praktické přínosy, vyhodnocení výsledků a ověření hypotéz.
Abstract in different language: The Ph.D. thesis deals with design of a suitable diagnostic system for the process management in accredited testing laboratories. This thesis is divided into few parts. The important theoretical background is presented in the introduction part. The second part is devoted to the structure of the Ph.D. thesis, determination of hypotheses, further describes scientific methods that are used for the Ph.D. thesis preparation. The core of this Ph.D. thesis contains the design of a diagnostic system methodology for performance measurement in the context of the quality management in small and medium-sized enterprises. The third part describes the methodology verification based on case study of real enterprises. The theoretical and practical benefits, evaluation of results and hypotheses verification are presented in the final part of the Ph.D. thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Blechova Sarka.pdfPlný text práce3,36 MBAdobe PDFView/Open
blechova_publ.pdfPosudek vedoucího práce885,75 kBAdobe PDFView/Open
blechova_opon.pdfPosudek oponenta práce2,34 MBAdobe PDFView/Open
blechova_zapis.pdfPrůběh obhajoby práce755,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23030

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.