Title: Rizikové aspekty technologických a diagnostických procesů
Authors: Machač, Jan
Referee: Edl Milan, Doc. Ing. Ph.D.
Horváth Gejza, Doc. Ing. CSc.
Mach Pavel, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23038
Keywords: životní cyklus produktu;riziko;řízení rizik;analýza rizik;metodika;aktivum;hrozba;zranitelnost
Keywords in different language: product lifecycle;risk;risk management;risk analysis;methodology;asset;threat;vulnerability
Abstract: Tato práce se zabývá řízením rizik během životního cyklu výrobku. V úvodní část shrnuje problematiku životního cyklu výrobku a jeho jednotlivých fází. Je zde uveden rozbor vzniku rizik v jednotlivých fázích a současná možná řešení pro řízení rizik životního cyklu produktu. Následuje představení navržené metodiky pro řízení rizik celého životního cyklu výrobku. Metodika kombinuje dva typy technik posuzování rizik a vytváří tak uzavřený kruh neustálého zlepšování procesů. Jedná se o techniky vyhledávání nebo také předvídání rizik a o techniky vyšetřování scénářů či incidentů. Metodika kontroluje a přenáší rizika všech fází, což zaručuje řízení identifikovaného rizika po celou dobu životního cyklu. Součástí práce je také uživatelský návod na použití metodiky a následné ověření metodiky na případové studii. Práce umožňuje významně ulehčit práci a ušetřit čas manažerům či inženýrům při práci s riziky a jejich zvládáním. Metodika napomáhá vyšší kvalitě výrobků a jejich udržitelnosti, čímž výrazně pomáhá zvyšovat konkurenceschopnost jejího uživatele. Přílohou práce je Průvodce metodami analýz rizik, který přehledně seznamuje s rozsáhlým přehledem dosud používaných metod analýzy rizik s jejich popisem a hodnocením.
Abstract in different language: This thesis deals with risk management during the product lifecycle. The opening part summarizes problems of the product life cycle and its separate phases. The analysis of a risk origin in single phases and current possible solutions for risk management of product lifecycle are published here. Further, the proposal of the methodology of the entire product lifecycle follows. The methodology combines two types of risk assessment and makes a closed circle of continuous process improvement. These are techniques for searching and prediction of risks and also techniques for scenario or incident investigation. The method manages and transfers risks which guarantees management of all-phase identified risks during the entire product lifecycle. The thesis also contains methodology guidelines and consequent verification on the case study. The resulting output significantly makes the work with risks easier and saves time of managers or engineers when dealing with risks and their treatment. The methodology helps the product quality and its sustainability whereby distinctively aids to increase the competitiveness of its user. Thesis contains a Guide of Risk Analysis Methods which clearly introduces a wide list of till now used methods of risk analysis with their description and evaluation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertacni_prace_Jan_Machac.pdfPlný text práce4,89 MBAdobe PDFView/Open
machac opon.pdfPosudek oponenta práce2,19 MBAdobe PDFView/Open
machac publ.pdfPosudek vedoucího práce824,62 kBAdobe PDFView/Open
machac obh.pdfPrůběh obhajoby práce717,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23038

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.