Title: Degradační procesy v elektroizolačních strukturách
Authors: Souček, Jakub
Referee: Šašek Lumír, Ing. CSc.
Michalík Ján, Prof. Ing.
Kazelle Jiří, Prof. Ing. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23047
Keywords: elektroizolační systém;životnost;model stárnutí;elektroizolační kapaliny;spolehlivost
Keywords in different language: electroinsulating system;lifetime;aging model;electroinsulating liquids;reliability
Abstract: Předložená disertační práce se zabývá popisem degradačních procesů v elektroizolačních strukturách, které jsou implementovány do statistických, fyzikálních a statisticko-fyzikálních modelů stárnutí pro odhad zbytkové životnosti. Úvodní teoretická část se zabývá základními aspekty problematiky modelů stárnutí, které jsou rozděleny na fyzikální, statistické a fyzikálně-statistické modely. V další části práce je popsán navržený model tepelného stárnutí respektující mezní hodnotu vlivu degradačního faktoru, který je založen na fyzikálním principu. Model vychází z předpokladu, že při nízkých úrovních vlivu degradačního faktoru stárnutí téměř neprobíhá a uvnitř elektroizolačních systémů probíhá odlišný degradační mechanizmus, než popisují prozatímní modely. S tímto modelem úzce souvisí návrh metody pro odhad mezní hodnoty vlivu degradačního faktoru pomocí pravděpodobnostního modelu. Disertační práce se dále zaměřuje na implementaci modelů stárnutí, které jsou založeny na fyzikálním principu do modelů statistických. Zde je prezentován navržený pravděpodobností model s využitím tepelného stárnutí, který odstraňuje nevýhodu výpočtu pravděpodobnosti doby do poruchy pro proměnnou intenzitu vlivu degradačního faktoru. V závěru je prezentován postup získávání aktivačních energií po dosažení mezní hodnoty vlivu degradačního faktoru elektroizolačních kapalin.
Abstract in different language: This dissertation thesis deals with the description of electroinsulating systems in view of lifetime using models of aging. The theoretical part deals with fundamental aspects of aging models, which are divided into physical, statistical and physical-statistical models. In following text is presented the developed model that respect the threshold value of influence of temperature on aging of electroinsulating systems and it is based on a physical principle. The model is based on the assumption that aging at low levels of the degradation factor almost does not occur. Another assumption is that before reaching the threshold value of the degradation factor occur different degradation mechanisms. This model is closely related to a method for the estimation of threshold value of the degradation factor using probability model. Thesis is also focused on the implementation of models of aging that are based on the physical principle in to the statistical models. Here it is presented developed probability model using the thermal aging, which obviates the disadvantage of calculating the probability of time to failure of the variable intensity of the degradation factor. The description of electroinsulating systems using the activation energy and the process of its determination is presented at the end of this thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
soucek opon.pdfPosudek oponenta práce2,34 MBAdobe PDFView/Open
Jakub_Soucek_Disertacni_Prace_2016.pdfPlný text práce3,22 MBAdobe PDFView/Open
soucek publ.pdfPosudek vedoucího práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
soucek zapis.pdfPrůběh obhajoby práce680,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23047

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.